Vuosikokous 2016   Virmailan Uutiset 2016SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry:n säännöt uudistetaan vastaamaan nykyistä yhdistyslakia. Sukuneuvoston kokouksessa tammikuussa 2016 valittiin sääntömuutostoimikunta, joka teki perusteellista työtä niin, että sääntömuutosluonnos voitiin lähettää ennakkotarkastettavaksi kesäkuun alussa.
Patentti- ja rekisterihallitus antoi päätöksen 27.6.2016, jonka mukaan sääntömuutosehdotuksemme on hyväksytty ilman muutostarpeita sellaisenaan.
Muutoksia on tehty kaikkiin pykäliin, ennakkotarkastetut säännöt esitettiin hyväksyttäväksi ja ne HYVÄKSYTTIIN yhdistyksen säännöiksi vuosikokouksessa Sysmässä 7.8.2016. 

Haluan jo tässä vaiheessa esittää parhaimmat kiitokseni sääntötoimikunnan jäsenille, puheenjohtaja Pekka Pastilalle, Sirkka Kuntoselle, Veikko Mattilalle ja Marja Soikkelille.

Olennaiset muutokset nyt voimassa oleviin sääntöihin ovat seuraavat:

  1. Yhdistyksen nimen kirjoitusasu. Kirjoitusasussa on ollut kirjavuutta, joten yhdenmukaisuuden vuoksi Rustholli kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry.
  2. Toiminnan tarkoituksessa painottuu selkeämmin sukututkimuksen ja –tietouden edistäminen etenkin sukuun kuuluvien keskuudessa.
  3. Jäseneksi on aikaisemmin voitu hyväksyä ainoastaan henkilöitä, jotka polveutuvat joko isän tai äidin puolelta Wirmailan yksinäistilan Heikki Pietarinpojasta. Uusissa säännöissä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi avata muillekin mahdollisuus liittyä sukuyhdistyksen jäseneksi. Uudet DNA-tutkimukset antavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia löytää sukulaisuusyhteyksiä esim. isälinjaa Heikki Pietarinpojan esivanhempien jälkipolvien kautta.
  4.  Ainaisjäsenmaksua on tarkistettu.
  5. Yhdistyksen toimintakausi tarkistettiin vastaamaan tilikautta. Vuosikokouksessa valitut uudet sukuneuvoston jäsenet aloittavat toimikautensa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä.
  6. Tilitarkastajien tilalle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö.

         Kuhmoisissa 5.7.2016

       Inkeri Haarla-Kettunen


7.8.2016 yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymät
muutokset sääntöihin
on kirjattu punaisella fontilla

 WIRMAILAN RUSTHOLLIN SUKUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry, kotipaikka on Padasjoki ja toimialueena koko maa.


2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää sukututkimusta, selvittää suvun vaiheita,
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-       tukee Wirmailan sukuun kuuluvia ja sukuyhteyksiään etsiviä sukututkijoita heidän työssään
-       järjestää kokouksia, juhlia, retkiä ja koulutustilaisuuksia
-       kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon
-       harjoittaa sukuyhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja
sekä järjestää varainkeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

3§ JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksellä on vuosijäseniä, ainaisjäseniä, kunniajäseniä ja nuorisojäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään kirjallisesta hakemuksesta jokainen, joka isän tai äidin puolelta
 polveutuu Wirmailan yksinäistilan isännästä Heikki Pietarinpojasta, joka syntyi 1580-luvulla.
Jäseneksi hyväksytään myös puoliso
tai henkilö joka on kiinnostunut Wirmailan suvusta ja sukuyhdistyksen toiminnasta.
Jäsenet hyväksyy sukuneuvosto. 


Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä nuorisojäseniksi, jotka ovat jäsenmaksusta vapaat,
eikä heillä ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuneuvosto.

Yhdistyksen vuosijäseniltä peritään kalenterivuosittain jäsenmaksu. Vuosijäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.
Yhdistyksen ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa
vuosijäsenmaksun vähintään kaksikymmenkertaisena. 

Sukuneuvoston esityksestä voidaan yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsua vuosikokouksessa henkilö,
 joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilö kerrallaan.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat vapaita jäsenmaksusta.


Sukuneuvosto pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Vuosijäsen jonka jäsenmaksut ovat olleet kaksi vuotta maksamatta,
voidaan katsoa eronneeksi
yhdistyksen jäsenyydestä


4§ SUKUNEUVOSTO

 Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan sukuneuvosto, johon kuuluu 20 - 25 jäsentä.  Sukuneuvoston jäsenmäärän vahvistaa vuosikokous.
 Jäseniä valittaessa pyritään tasapuolisuuteen eri sukuhaarojen kesken. Sukuneuvoston jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta.


Sukuneuvosto kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa puheenjohtajan kutsusta.
Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. 
Sukuneuvosto laatii ehdotukset vuosikokoukselle toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta ja talousarviosta sekä antaa vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.
Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Sukuneuvosto valitsee yhdistykselle sihteerin, jäsenrekisterinhoitajan, rahastonhoitajan, sekä muut yhdistyksen
toiminnan kannalta tarpeelliset toimihenkilöt ja määrittää heidän tehtävänsä ja toimikautensa pituuden.


Sukuneuvosto voi perustaa toimikuntia hoitamaan sukuneuvoston määräämiä tehtäviä.

Asiat sukuneuvoston kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 

5§ TYÖVALIOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sukuneuvoston päätösvaltaan kuuluvia asioita valmistelee sukuneuvoston valitsema työvaliokunta.
Työvaliokuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri sekä enintään kolme muuta sukuneuvoston valitsemaa jäsentä.
Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.


Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle
tarkastettavaksi kaksi kuukautta ennen vuosikokouksen pitämisajankohtaa. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon
 tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle kuukausi ennen vuosikokousta.
 

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu julkaistaan viimeistään 14 päivää ennen kokousta
Virmailan
Uutisten ilmoituksena tai Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen kotisivuilla.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään elokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää,
 tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
 sitä kirjallisesti sukuneuvostolta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty sukuneuvostolle.


Yhdistyksen kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella vuosijäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus.
 Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.


Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaus

2.        Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat

3.         Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.         Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5.        Esitetään tilikausittain vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6.        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille

7.        Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuosijäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimikaudeksi.

8.         Valitaan sukuneuvoston jäsenet sääntöjen 4. §:n määräyksen mukaisesti

9.         Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettavan siitä kirjallisesti
sukuneuvostolle viimeistään 60 vuorokautta ennen kokousta
niin, että asia voidaan sisällyttää lehdessä julkaistavaan kokouskutsuun.
 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen päättämällä tavalla.


Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.