WIRMAILAN RUSTHOLLIN SUKUYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

 

(vahvistettu 2004)


 

 

1. §   NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Wirmailan rusthollin sukuyhdistys ry, kotipaikka on Padasjoki ja toimialueena koko maa.

 

 

2. §   TARKOITUS JA TOIMINTA

 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, selvittää suvun vaiheita, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää kokouksia, juhlia ja retkiä

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon

- harjoittaa sukuyhdistyksen tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä järjestää varainkeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

 

3. §   JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, joka isän tai äidin puolelta polveutuu Wirmailan yksinäistilan isännästä Heikki Pietarinpojasta, joka syntyi 1580-luvulla. Jäseneksi hyväksytään myös  aviopuoliso.

 

Jäsenet hyväksyy sukuneuvosto.  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle, yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää sukuneuvosto. 

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittyrnismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä nuorisojäseniksi, jotka ovat jäsenmaksusta vapaat eikä heillä ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

 

Hallituksen esityksestä voi sukuneuvosto kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

Jäsenluetteloa pitää yhdistyksen hallitus. Jäsen, jonka jäsenmaksut ovat olleet kaksi vuotta maksamatta, voidaan katsoa eronneeksi.

 

 

4. §   SUKUNEUVOSTO

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan laillisena hallituksena toimiva sukuneuvosto, johon kuuluu 20 jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään tasapuolisuuteen eri sukuhaarojen kesken. Sukuneuvoston jäsenen toimikausi on 4 vuotta ja alkaa välittömästi valinnan tapahduttua. Sukuneuvostosta on vuosittain 5 jäsentä erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

 

Sukuneuvosto kokoontuu vuosittain kaksi kertaa puheenjohtajan kutsusta. Sukuneuvosto laatii ehdotukset vuosikokoukselle toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksusta ja talousarviosta sekä antaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

 

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Sukuneuvosto valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla sukuneuvoston ulkopuolelta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Sukuneuvoston kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

 

5. §   TYÖVALIOKUNTA

 

Yhdistyksen asioita sukuneuvoston alaisuudessa hoitaa ja sukuneuvoston päätösvaltaan kuuluvia asioita valmistelee sukuneuvoston valitsema työvaliokunta, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, sukulehden toimittaja ja ATK-vastaava. Työvaliokunnan jäsenmäärä on enintään kuusi ja se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

 

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 

 

6 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

 

7. §   TILIT

 

Yhdistyksen tilikausi ja toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi kolme kuukautta ennen vuosikokouksen pitämisajankohtaa. Heidän lausuntonsa tilien ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle kaksi kuukautta ennen vuosikokousta.

 

 

8. §    KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle sukuneuvosto. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko kirjeitse tai sanomalehti-ilmoituksella

 

 

9. §    KOKOUKSET

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis - elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti sukuneuvostolta vaatii. 

 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 

 

10. §   VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa äänteniaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös,  tosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja meno arvio sekä jäsenmaksut

8. Valitaan sukuneuvostonjäsenet sääntöjen 4. §  :n määräyksen mukaisesti

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jos joku yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun .

 

 

11. §   SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on erikseen mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.