HALLINTO-OIKEUS KUMOSI LUVAN (Kafkamainen taistelu on voitettu - toistaiseksi...)

"Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaoston valituksenalaisen päätöksen toimivallan ylittämisen johdosta".
23.10.2001
 
( Huh, Huh - koville otti  - laittomista päätöksistä tulee laillisia ellei kukaan puutu asiaan...)


Onko kyseessä väärän päätöksenteon MAAILMANENNÄTYS? löysin 13 kohtaa jossa meneteltiin väärin "ystävän asiassa"

 

KILOMETRIEN TIE RANTOJENSUOJELUALUEELLE MERIKOTKAN PESÄPUUU UHRATEN  VAASASSA ?

( anteeksi tämän sivun sotkuisuus – uudempaa materiaalia on kerätty tähän alkuun eli tätä sivua on parempi lukea alhaalta ylös)

 

 

Kh: 6.8.2001  asia oli  taas esillä. 

T 6.8 Vihreät yrittivät palauttaa asiaa valmisteluun oikealle taholle eli yleiskaavaosastolle ( nyt oli yleiskaava-asian valmistellut kaupunginlakimies yleiskaava-osaston sijasta ja esitteli teknillinen apulaiskaupunginjohtaja vaikka asia olisi kuulunut kaupunginjohtajalle !).

Asia meni kannatuksen puutteessa kuitenkin äänestyksittä läpi.

No, kyseessä oli viittaus lausuntoon, joka ei ole lainvoimainen.  En usko että tällä sinänsä on merkitystä sillä eihän maaoikeus voi tällaista noteerata. Myöskään ”professorin” lausuntoa ei voida noteerata koska ainoat lainmukaiset lausunnot luontoarvoista voi antaa paikallinen Ympäristökeskus.

Johdonmukaisuuden vuoksi lienee tästäkin päätöksestä valitettava. KYSE ON ENSISIJAISETI OIKEASTA KÄSITTELYTAVASTA.  Olisi kauhean kivaa jos Vaasassa alettaisiin käsittelemään asiat OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ. Tällöin säästyttäisiin monelta riidalta ja valitukselta. Jos ylin päättävä elimemme eli kaupunginvaltuusto on halunnut oma-aloitteisesti kyseiset rannat suojeltaviksi ( Vaasan Saariston osa-yleiskaava )niin silloin voisi johdonmukaisesti voitavan päätellä että tämä linjaus koskisi

a)      virkamiehiä esittelyssään

b)      kaupunginhallitusta ja sen jaostoa

-------------

Tkj  Vehkaojan päätösesityksessä  väitetään, että  kh:n st-jaos on antanut asiasta puoltavan  lausunnon 29.11.2000 ja ja kh viittaa tähän puoltavaan lausuntoon.

 

Nyt on kuitenkin niin että olen tehnyt tästä stj:n  lausunnosta valituksen. Lausunto ei siis ole lainvoimainen eikä siihen näin ollen voida vedota eikä viitata.  Lyön  vetoa että valitukseni menee läpi eikä siis mitään lausuntoa ole olemassa.. On yllättävää hallintokulttuuria yrittää vedota sellaiseen lausuntoon,  joka ei  ole lainvoimainen  (eikä koskaan tulekaan saamaan lain voimaa.)  Se nyt vasta silloin hupaisaa oli että toimenpidelupa tielle myönnettiin ilman hakemusta!

 

Tässä 28.22.2000 STJ:n pykälä  ( jäljempänä itse valitus ja vastine)  

 

Kh:n suunnittelu ja talousjaosto 28.11.2000

 

239 § POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTON LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN TIEN RAKENTAMISTA INRE TORGRUNDIIN

 

Pohjanmaan maanmittaustoimisto on pyytänyt Vaasan kaupungin lausuntoa alustavasta tiesuunnitelmasta tien rakentamisesta Sundomin saariston Inre Torgrundiin kirjeellään 8.11.2000. Tieyhteyttä ovat anoneet Martti Koski ym.

Vaasan kaupunki on käsitellyt vastaavaa anomusta aiemminkin (STJ 30.9.1986 ja kh 6.10.1986), jolloin kaupunki antoi asiasta kielteisen lausunnon, eikä hakijoille myönnetty tuolloin tietoimituksessa oikeutta rakentaa anottua tietä. LIITE

Viitaten aiempaan kaupungin lausuntoon sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausuntoon asiassa (LIITE), voidaan katsoa, että edellytykset tien rakentamiselle ovat aiemmasta vain heikentyneet. Alue kuuluu nimittäin Natura 2000 alueisiin kuin myös valtioneuvoston päättämiin rantojensuojelualueisiinkin.

Yleiskaavoitus katsoo, ettei hanketta tulisi puoltaa.

 

Yleiskaava-arkkitehti

STJ ei puolla anotun tien rakentamista Inre Torgrundiin.

 

Päätös: Tekninen kaupunginjohtaja ( Heikki M Vehkaoja) otti asian esiteltäväkseen kiireellisenä ja teki seuraavan esityksen:

"Kaupungin edellinen, kielteinen lausunto on annettu v. 1986. Tämän jälkeen on YM vahvistanut 22.5.1987 Vaasan saariston osayleiskaavan.

Nyt anottu tie on suunniteltu rakennettavaksi pieneltä osuudeltaan osayleiskaavassa merkinnällä SL kuvatulla alueella. Tämä merkintä tarkoittaa, että maan kamaran kaivaminen, täyttäminen jne on kielletty. Anoja on ilmoittanut kaupungille 23.11.00 osoittamassaan kirjeessä, että on valmis muuttamaan hakemuksensa sellaiseksi, että tie ei kulje lainkaan SL- merkinnällä varustetulla alueella, vaan siirtyy MU-alueelle. Tällä alueella on voimassa toimenpidekielto, johon kaupunki voi myöntää poikkeamia. Koska tien rakentaminen palvelee suoraan n. 20 kiinteistöä ja välillisesti vielä n. 25 eikä esim. professori Mauri Palomäen tekemän luontoarvion perusteella heikennä alueen luontoarvoja, kaupunki katsoo, että edellytykset tien rakentamiselle tulee luoda ja siinä mielessä myöntää toimenpideluvan anojan esittämälle tielinjalle."

Tekninen kaupunginjohtaja esitti, että STJ antaa edellä olevan lausunnon Pohjanmaan maanmittaustoimistolle ja myöntää toimenpideluvan liitekartassa vihreällä merkitylle tielinjalle.

 

Osala vastusti kiireellisyyttä, mutta esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Osala esitti, että koska asiakirjoista puuttuu hakijan kirje ja karttaliite, asia palautetaan.

Osalan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Teknisen kaupunginjohtajan esitys tuli hyväksytyksi.

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 2.7.2001   ( asia pantiin pöydälle 2.7. Matti Palonevan (vihr) pyynnöstä ja tulee uudelleen käsittelyyn elokuussa …)

 

VAASAN AINOALLE  (Yhtään neliömetriä luonnonsuojelualueeksi vahvistettua maata ei ole Vaasassa muualla kuin Inre Torgrundissa!) , LUONNOSUOJEULUALUEELLE,  ehdotetulle Natura2000-alueelle,  rantojensuojelualueelle

 ELI     INRE TORGRUNDIIN    Vaasan Sundomin saaristoon, Öjenin tuntumaan

on mustasaarelainen Martti Koski ( Vaasa Oy:n juuri eläköitynyt tj,)  ja (hänen vävynsä ?) S-O Svarvar jo pitkään eri tavoin yrittäneet saada huvilatietä  huviloilleen.

Nyt he väittävät että ”lähes 100 % kiinteistönomistajista” olisi hankkeen takana. Tätä nimilistaa ei kuitenkaan ole kaupunginhallitukselle esitetyissä asiakirjoissa puhumattakaan siitä että olisi selvitys mitä kiinteistöjä ko allekirjoittajat hallitsevat. ( Aikaisemmin esim  jakokunta, eli vesialueiden omistaja ja nykyinen tieosuuskunta vastustivat  hanketta..) 

 

Edellisestä käsittelystä  stj /29.11.2000 olen valittanut mm sen vuoksi kun kaupungilta lausuntoa pyydettäessä yhtäkkiä myönnettiinkin tien rakentamiseksi lupa vt. tkj HMV esityksestä ilman hakemusta! Valitin siis koko päätöksestä. 

 

Nyt on  ”Lain määräämän luontoarvion”  tehnyt eräs   ”emeritus professori” mutta jonka alan  asiantuntemusta ei paljasteta edes siltä osin että minkä alan professorina hän on toiminut puhumattakaan siitä minkälaisia ja minkä alan opinnäytteitä hänellä on takanaan.   Tekstistä päätellen ei ainakaan biologia ja ekologia ole hänen vahvimpia puoliaan. Lausuntoon sisältyy myös yksi  todistettavissa oleva valhe.

( Luonnonsuojelulain  65 § määärää arvioinnista seuraavaa: Hankkeiden ja suunnitelmien arviointi

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen luonnonarvoja, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on, jollei hankkeeseen ole sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/94) 2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä, asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkityksellisiä haitallisia vaikutuksia.

Luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on katsottava, että 1 momentissa tarkoitettu arviointi on tehty. Viranomaisen on sen jälkeen pyydettävä siitä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Jos ympäristökeskus itse on hankkeen toteuttaja, lausunnon antaa sen sijasta ympäristöministeriö. Lausunto on annettava viivytyksettä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Viranomaisen, jolle laissa tai asetuksessa määrätyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella on tehty ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta hankkeesta tai suunnitelmasta, on ryhdyttävä toimivallassaan oleviin toimenpiteisiin hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen keskeyttämiseksi, kunnes 1 momentissa tarkoitettu arviointi on suoritettu ja 2 momentissa tarkoitetut lausunnot hankittu. Viranomaisen on myös ilmoitettava asiasta alueelliselle ympäristökeskukselle niin hyvissä ajoin, että ympäristökeskus ehtii ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin. ”

Eli siis kenenkä tahansa professorin, ( Irma Rewellkin on professori!) lausunto ei ole pätevä !

 

Kosken tilaamassa arviossa merikotkan pesäpuuta esitetään kaadettavaksi tien alta !!!!

 

Asia kuuluu Suunnittelujaoston toimialaan mutta jostain syystä  asia otetaan suoraan kaupunginhallitukseen. Vaasalla ei juuri ole virassa kj:aa.  Määräaikaisen tkj:n määräaika on käymässä vähiin.  Kuitenkin tämä asia nyt tuodaan ”sopivasti” asian aikaisemman ( ja muutoksenhaun alaisena olevan) esittelijän  toimesta taas listalle.   

 

PERIN OUTO HALLINNOLLINEN KUVIO.  ( Asia josta on valitusprosessi kesken ei pitäisi mielestäni ottaa uuteen käsittelyyn, foorumi  eli kh on väärä, valmistelija on väärä   -kaupunginlakimies yleiskaava-arkkitehdin sijaan! -)

Sinänsä puutteellisissa asiakirjoissa  olevasta kartasta ei taaskaan saa ainakaan maallikko selvää ( huitaisemalla tehty kartta lienee käsivaraisesti piirretty värikynällä ja mv - kopioinnissa on olennaiset väri kadonneet. – Ehkä lienee tarkoituksenmukaista että siitä ei saa selvää… ainakaan ne joidenka maiden ja vesien yli vastentahtoisesti tie kulkisi…)

Asian ytimenä on nähdäkseni se että päätösesityksessä viitataan  päätökseen 29.11.2000, josta siis on ( kaikilta osin!) valitus vireillä. Uudessa päätösesityksessä siis väitetään STJ:N  antaneen hanketta puoltavan lausunnon ja kh nyt viittaisi siihen eli ikään kuin antaisi puoltavan lausunnon.... Onko siis valituksenalainen päätös lainvoimainen? Onko lausunto annettu kun siitä on valitettu? Onko lakimies oikea henkilö valmistelemaan yleiskaava-asiaa ja tkj  esittelemään sen  kun  johtosäännön mukaan yleiskaava-asiat kuuluvat ykköskaupunginjohtajalle ja valmistelu yleiskaavaosastolle? Ihmeellistä touhua!

 

Mikäli tämä lausunto hyväksytään 2.7. kh:ssa on ilmeistä että asiasta tulee taas valitus hallinto-oikeudelle.

 

Tapio Osala

 

 

 

 

 

Seuraavassa koko pitkä juttu  joka löytyy myös linkistä:  http://gamma.nic.fi/~tapioo/koski.htm

 

 

 

 

Tapio Osala   tapio.osala@nic.fi

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

Vaasan kaupunginhallitus

 

Vaasa 24.6.01

 

 

Lausuntopyyntö yksityistien rakentamisesta Inre Trogrundiin

 

 

Pyydämme täten Vaasan kaupungin lausuntoa maaoikeutta varten tien rakentamisesta ja

linjauksesta Inre Torgrundiin.

Ohessa karttaliite, joka osoittaa viimeisimmän linjauksen kulkevan kokonaisuudessaan MU-alueella.  Lisäksi liitämme olleen nimilistan, jossa kiinteistönomistajat (jotka edustavat lähes 1 00% kiinteistönomistajista) esittävät perustellusti tien saamisen tärkeyden.

Lain määräämä luontoarvio on tehty prof Mauri Palomäen toimesta, joka osoittaa, ettei tiehanke merkittävästi heikennä alueen luontoarvoja.

 

Mielestämme on perusteltua antaa uusi lausunto, jossa Vaasan kaupunki toteaisi tien saamisen alueelle olevan tärkeää.

 

Martti Koski                                   Sven-Olof Svarvar 

65520 Helsingby                            Rantakatu 17, 65 1 00 Vaasa

 

 

( HAKIJA PUHUU TROGRUNIDSTA PROFESSORI TORNGRUNDISTA – KYSEESSÄ LIENEE MOLEMMISSA TAPAUKSISSA  TORGRUNDISTA  ,  to:n huom)

 

Ympäristövaikutusten arvio tiehankkeesta Inre Torngrund - Långrevet

Suunnitellun tien pituus on n. 2 km.  Sen välittömässä vaikutuspiirissä on 30 kesäasuntoa.  Tavoitteena on helpottaa pääsyä nykyisille huviloille, ei niiden lukumäärän lisääminen.  Nykyisin liikenne tapahtuu moottoriveneillä läheisestä satamasta, jonne tie päättyy.

Nykyisellään maakulkuyhteys alueen lohkareisuuden vuoksi on vaikeakulkuinen.  Suorittamieni kolmen tarkastuksen aikana en havainnut sellaisia geomorfologisia luonnonarvoja, joiden käsittely' olisi Natura-alueen oleellista muuttamista.  Lohkareiden järjestely ja tiemateriaalin tuominen alueelle ovat tien rakentamisen edellytyksiä.  Tielinja ylittää pienen glo-järven laskupuron.  Siihen on syytä pelkän penkereen sijasta rakentaa silta.  Toisaalta tällainen järvityyppi on lyhytikäinen ja sen kuroutuminen irti merestä on maankohoamisrannikon luonteenomaista kehitystä, mikä aiheuttaa myös kasvilajiston muutoksia.

Alue, jonka läpi tielinja kulkee, on luonteeltaan mustikkatyypin kangasmetsää.  Kasvillisuuden yleisleimaan vaikuttaa kuitenkin se, että sitä on käytetty talousmetsänä, jolloin mm. pääpuulaji on vaihdettu kuusesta mäntyyn.  Tästä vyöhykkeestä merellepäin seuraa hieman epäselvä koivuvyöhyke ja sen jälkeen leppävyöhyke ennen rantakasvillisuuden alkamista.  Mielestäni metsävyöhykkeet olivat vähälajisia ja aivan tavallisia kasveja sisältäviä.  Kääpiä löysin 3 (kevät- lepän ja koivun käävät).  Tie ei ulotu rantavyöhykkeeseen.  Mielestäni tien toteuttaminen ei oleellisesti muuta kasvipeitettä, koska sen kummallekin puolelle jää runsaasti nykytilassa olevaa kasvillisuutta.

Eläimistön havainnoinnissa tavattiin runsaasti hirven ja jäniksen jätöksiä.  Alueelta löydettiin myös ilmeisesti ketun saaliiksi joutuneen huuhkajan jäänteitä.

Linnusto sinänsä näyttää lauluäänien perusteella arvioituna Suomen tavalliselta metsä- ja rantalinnustolta (peippo, uunilintu, punakylki, lehtokerttu, rytikerttunen, västäräkki , teeri ja korppi).  Merestä todettiin sinisorsa, telkkä ja kalalokki.  Myös merilokki on havaittu aikaisemmin.

 

Alueella on myös ollut merikotkan pesäpuu, jossa on pesitty viimeksi 2 vuotta sitten.  Merikotka lienee linnuista ainoa, jolle tiestä ja liikenteestä voi olla haittaa. jos liikenne säikäyttää emon hautomasta varhain keväällä, munat voivat pilaantua kylmyyden vuoksi.  Ulompana saaristossa on kuitenkin uusia pesimäalustoja, jolloin tielinjan pesimäpuu voitaneen kaataa ja välttyä poikasvaurioilta.  Merikotka toisaalta ei enää ole uhanalainen laji muutenkaan.

 

Käsittääkseni tien rakentamisen aiheuttamat vauriot ovat eläimistölle vähäisiä.  Muuttomatkoilla monet joutuvat paljon kovemman liikenteen vaikutuksen tuntumaan.  Toisaalta voi väittää, että tien ansiosta joidenkin lajien (hirvi, kettu, jänis) liikkuvuus voi suorastaan parantua, kun lohkareiden sijasta ne voivat valita myös tasaisen tienpinnan.,

 

Tien rakentamisella on tässä tapauksessa myös myönteisenä pidettäviä välillisiä vaikutuksia.  Huviloilla käyntiliikenne siirtynee paljolti mereltä tielle.  Se vähentää moottoriveneiden aiheuttamaa häiriötä pesivälle linnustolle ja poikasten elämän alkuvaiheelle.  Myös kalojen kutualueet saanevat nykyistä paremman tilanteen.

 

Tien rakentamisen vaihtoehtona on jo nyt paikoin kovin matalien kulkuväylien ruoppaaminen.  Maankohoamisen (n. 1 cm/v) ja sedimentoitumisen vuoksi ruoppaustarve lisääntyy vuosi vuodelta.  Käsittääkseni ruoppaaminen on paljon huonompi vaihtoehto ympäristövaikutusten kannalta, eikä ainoastaan meressä vaan myös niillä maa-alueilla, joille ruopattu pohjamateriaali jouduttaisiin kasaamaan.

 

Arvioni on siis, että Inre Torngrundetin - Långrevetin tiehankkeen toteuttaminen ei uhkaa alueen luonnonarvoja merkittävällä tavalla ja että tien huolellisella suunnittelulla ja varovaisella toteutuksella voidaan tulosta vielä parantaa.

 

Vaasassa 9.9.1999

MAURI PALOMÄKI

Mauri Palomäki

emeritus professori

 

PYYDETTY LISÄSELVITYS

 

 

Inre Torngrundetin tiehanke ja sen arviointimenettely

Hallitussihteeri Marika Paukkusen viittaus Jukka Similän (Luonnonsuojelulaki, Helsinki 1997, s. 245-246) näkemyksiin arvioinnissa huomioonotettaviin seikkoihin.  Tämän johdosta kertaan tätä taustaa vasten suunnitellun tieprojektin vaikutukset tekemässäni arvioinnissa. - Suojeltavien lajien ja luontotyypin suojelutaso ei merkittävästi heikkene - Lajien ja ympäristön esiintymiseen ei merkittävää heikkenemistä - Lajiston runsauteen ei merkittävää vaikutusta - Luontotyypin ominaispiirteisiin ei merkittävää vaikutusta - Alueen ominaispiirre ei juurikaan muutu

Yllä esitetty lisäselvennyksenä tekemääni arviointiin. päivätty 9.9.1999:Inre Torngrundin tieprojektin vaikutuksista alueeseen.

Yhteenvetona totean, ettei suunnitellulla hankkeella merkittävästi heikennetä niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon tai joiltain osin rajoittuu siihen.

Vaasassa 12.1.2000

 

MAURI PALOMÄKI

Mauri Palomäki

Emeritus professori

 

 

 

 

December /joulukuun 2000

 

 

Vägplan från Granö till Inre Torgrund

 

Vi undertecknade markägare / villaägare betraktar det synnerligen viktigt att få en vägförbindelse till Inre Torgrund och Näsgrund.  Vi är medvetna om vår rättighet att få en vägförbindelse till de av oss ägda fastigheterna.  Samtidigt betonar vi också vägens viktighet från den trygghetsenliga synpunkten.

Endast för att omnämna några motiveringar, så är vägförbindelsen numera nödvändig.  Ovillkorligt viktigt är att få en vägförbindelse eftersom:

 

1. Sjövägen är besvärlig, ofta även farlig.

2.    Till flera villor är båtförbindelse mycket svår och i mörkret nästan omöjlig.

3.    Från den trygghetsenliga synpunkten är vägen nödvändig

– vid sjuktransporten

– vid eldsvådor.

4.    Naturen tar inte skada av projektet, professor Mauri Palomäki har gjort en värdering över området.

5.    Båtfarledernas muddring undviks, markhöjningen är hastigt på området.

6.    Den nutida vägbyggnadstekniken är jämfört med den gamla tekniken lätt och slutresultatet är snyggt.

7.    Endast båtförbindelser är inte ändamålsenliga och knappast möjliga efter några år på de steniga och grunda farlederna.

8.    Att röra sig på vatten är ofta farligt, speciellt för kvinnor, många gånger även omöjligt.

9.    Om man är beroende endast av en båtförbindelse, kommer det att vara en mycket begränsande faktor för

-      åldringar,

-      barnfamiljer och

-      handikappade.

 

 

Granö - Inre Torngrundin tiehanke

 

Me allekirjoittaneet maanomistajat / huvilanomistajat katsomme erittäin tärkeäksi j a välttämättömäksi saada tieyhteys Inre Torngrundiin ja Näsgrundiin.  Ymmärrämme, että meillä on täysi oikeus saada kulkuyhteys maantietä pitkin omistamillemme kiinteistöille.  Samalla painotamme tien tärkeyttä juuri turvallisuuden kannalta.

 

Vain tärkeimpiä perusteluja mainitaksemme, tie yhteys on nykypäivänä välttämätön,

Ehdottoman tärkeää on saada kulkuyhteys, koska

 

1 .Merimatka on hankala, useasti myös vaarallinen.

2.    Useilla huviloilla on erittäin vaikea veneyhteys ja pimeässä lähes mahdoton.

3.    On turvallisuuden kannalta välttämätön

- sairaankuljetusta tarvittaessa

- tulipalon sattuessa.

4.      Luonnolle ei ole hankkeesta merkittävää haittaa, professori Mauri Palomäen arviointi alueelta on tehty

  (TÄSSÄ ALLA LUKEE KÄSIN KIRJOITETTUNNA ETTÄ   (yli 30 nimeä ) joita nimiä ei kuitenkaan ole asiakirjoissa

LUETTELO PYSÄHTYY  suomeksi kohtaan 4. RUOTSIKSI KOHTIA ON  9.

 

allekirjoitus ja paperin laatija puuttuu…..

 

 

 

 

 

 

4 §           LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN TIEN RAKENTAMISTA INRE TORGRUNDIIN

Kaupunginhallitus         02.07.2001                                          1097/00

Kaupunginlakimies MOV

Martti Koski ja Sven-olof Svarvar ovat 24.6.200 1 pyytäneet maaoikeuden käsittelyä varten kaupungin puoltavaa lausuntoa tieyhteyden rakentamista Inre Torngrundiin.

 

Anomuksen liitteenä on yli 30 maanomistajan vetoomus hankkeen puolesta sekä emeritusprofessori Mauri Palomäen arvio hankkeen vaikutuksista luontoon.  LIITTEET

 

STJ on kokouksessaan 29.11.2000 § 239 apulaiskaupunginjohtajan esittelystä hyväksynyt seuraavan lausunnon:

 

"Kaupungin edellinen, kielteinen lausunto on annettu -,-. 1986.  Tämän jälkeen on YM vahvistanut 22.5.1987 Vaasan saariston osayleiskaavan.

 

Nyt anottu tie on suunniteltu rakennettavaksi pieneltä osuudellaan osayleiskaavassa merkinnällä SL kuvatulla alueella.  Tämä merkintä tarkoittaa, että maan kamaran kaivaminen, täyttäminen jne. on kielletty.  Anojaonilmoittanutkaupungille23.11.00 osoittamassaan kirjeessä, että on valmis muuttamaan hakemuksensa sellaiseksi, että tie ei kulje lainkaan SL-merkinnällä varustetulla alueella, vaan siirtyy  MU-alueelle.  Tällä alueella on voimassa toimenpidekielto, johon kaupunki voi myöntää poikkeamia.  Koska tien rakentaminen palvelee suoraan n. 20 kiinteistöä ja välillisesti vielä n. 25 eikä esim. professori Mauri Palomäen tekemän luontoarvion perusteella heikennä alueen luontoarvoja, kaupunki katsoo, että edellytykset tien rakentamiselle tulee luoda."

 

Samassa yhteydessä myönnettiin hankkeelle toimenpidelupa, mutta tältä osin päätöksestä on valitettu, ja kaupunginhallitus on esittänyt hallinto-oikeudelle, että päätös toimenpideluvan osalta poistetaan.

 

Apulaiskaupunginjohtaja HMV 4

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa anojille ja maaoikeudelle että kaupungin toimivaltainen elin eli kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on 29.11.2000 antanut hanketta puoltavan lausunnon ja kaupunginhallitus viittaa tähän lausuntoon.

 

Päätös

 

 

 

 

 

ITSE PYKÄLÄ VALITUKSEN JA VASTINEEN JÄLKEEN

Vaasan Hallinto-oikeus                          VALITUS 

 PL204

65101  VAASA                                    12.12.2000

 

Valitus asiaan :Vaasan Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaosto 28.11.2000

Dno KH 1097/2000

239 § POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTON LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN TIEN RAKENTAMISTA INRE TORGRUNDIIN

 

 

 Tapio Osala Vaasan Hallinto-oikeudelle:

Vaadin  yllämainitun  päätöksen kumoamista koska päätöksenteko ei  tapahtunut oikeassa järjestyksessä.

 

1)         Valmistelu   lausuntoasiana  - päätös ilman hakemusta  toimenpidelupana. Asiakirjoista ei löydy toimenpidelupahakemusta. Silti toimenpidelupa myönnettiin ilman valmistelua. Toimenpidelupaa ei voida nähdäkseni myöntää  ilman maanomistajien kuulemista ja tietoimituksen tekemistä toimenpidekiellossa olevalle alueelle. Alueella on Vaasan ainoa kaavalla vahvistettu luonnonsuojelualue ja alue kuuluu Suomen Natura 2000 ehdotukseen sekä valtioneuvoston rantojensuojelualueeseen (vnp 20.12.1990). Myönnetty toimenpidelupa kulkisi useiden maanomistajien maiden kautta ja yksityistien kautta. Näitä ei ole kuultu enne toimenpideluvan myöntämistä.

2)         Väärä lupa. Jos halutaan myöntää lupa tielle kaavoittamattomalle toimenpidekiellossa olevalle alueelle niin kyseessä olisi ehkä pitänyt nykylainsäädännön mukaan maisematyölupa. Tunteeko lainsäädäntömme tällaisessa tapauksessa käsitettä ”toimenpidelupa” lainkaan. Sellaista lupaa, jota ei ole olemassa ei varmaan voi lainkaan myöntää. Ilmeisesti tästä syytä kuntalaki edellyttää kunnallisen päätöksenteon syntyvän valmistelun ja oikean esittelyn kautta. ”Toimenpidelupa”-asiaahan ei oltu valmisteltu lainkaan.

3)         Maanomistajan suostumus. Tiehankeen ajajat (Martti Koski, Sven Svarvar,  Raimo) Niskanen) eivät ole esittäneet hallitsevansa maa-aluetta, jolle tietä suunnitellaan. Hankkeen ajajat eivät ole esittäneet  ko tien alkuun johtavan tieosuuskunnan suostumusta heidän tiensä käyttöön hakemansa uuden tien läpikulkuväylänä..

4)          Asiakirjat puuttuvat ja ovat puutteellisia.  Päätöksessä viitataan Martti Kosken kirjeeseen, jota ei esitetty päätöksentekijöille ja jota ei ollut aktissa koska se on saapunut vasta päätöstä seuraavana päivänä. Edes tässä seuraavana päivä saapuneessa kirjeessä ei anottu Kosken eikä varsinkaan muiden puolesta toimenpidelupaa. Ko kirjeessä  tuotiin  esiin näkemyksiä Vaasan kaupungin lausuntoon liittyen (ks liite). Päätöksessä viitattua karttaa ei jaettu päättäjille eikä tietysti voitukaan sillä  vasta seuraavana päivänä saapui asiaan ehkä liittyvä mustavalkoinen kartta Vaasan Kaupunkisuunnitteluvirastoon   telefaxilla.  ( nyt jälkeenpäinkään ko kartasta  ei selviä päätöksessä mainittu vihreällä merkitty mahdollinen tielinjaus koska kartta on mustavalkoinen. Ko kartasta ei ilmene mihinkä asiaan se liittyy ja kuka sen on laatinut. Kopio kyseisestä kartasta valituksen liitteenä)

5)         Päätöksen perustana oleva  luonto-arvio puutuu.  Päätös perustuu erään henkilön lausuntoon, jota lausuntoa ei ole lainkaan asiakirjojen joukossa ainakaan vielä 4.12.2000.. Kyseisellä henkilöllä ei ole muutenkaan tiettävästi ole luonnontieteellistä koulutusta eikä kompetenssia eikä kokemusta luonto-arvioiden teosta. Tätä luontoarviota ei ole vielä 4.12.2000 lähetetty Vaasan kaupungille eikä siihen ole luottamushenkilöillä ollut mahdollisuutta tutustua. Mikäli päätöksenteko perustuu johonkin nimettyyn arvioon olisi  varsin kohtuullista antaa se luottamushenkilöille tutustuttavaksi. Nyt päätöksenteko on perustunut lausuntoon jota ei ole, eikä kyseisellä lausunnonantajalla toki olisi kompetenssiakaan sen antamiseen.

6)         Asia esittelijänä väärä henkilö. Vaasan kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan yleiskaava-asiat esittelee kaupunginjohtaja. Asian esittelyn otti itselleen asian lausunto-osan valmistelleelta yleiskaava-arkkitehdiltä tekninen apulaiskaupunginjohtaja vaikka kaupunginjohtajakin olisi ollut läsnä kokouksessa. Yleiskaava-asioita ei missään vaiheessa voi tekninen apulaiskaupunginjohtaja ottaa esiteltäväkseen ohjesäännön mukaan.

7)         Mahdollinen jääviys: asian käsittelyyn osallistui henkilöitä, joiden on syytä olettaa olevan hallintomenettelylain 10 §:n 6) kohdan perusteella jäävejä käsittelemään kyseistä asiaa.(kaksi Vaasa Oy Hallituksen jäsentä sekä  taloudellisessa riippuvuussuhteessa Vaasa OY:öön oleva. ”Hakija”Martti Koski on Vaasa Oy:n toimitusjohtaja)

8)         Väärä elin  Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaosto on kaupunginhallituksen alainen jaosto.  Kyseisestä asiasta on lausunnon antanut ylempi toimielin eli kaupunginhallitus (kh 6.10.1986). Alempi toimielin on nyt tehdyssä päätöksessä muuttanut   ylemmän kantaa asiassa sekä antanut väärässä järjestyksessä toimenpideluvan joka on ristiriidassa ylemmän toimielimen kannan kansaa ko asiassa. Nähdäkseni alempi toimielin ei voi muuttaa ylemmän toimielimen antamaa Vaasan Kaupungin kantaa.

9)         Väärä ”anoja” Hyväksytyssä päätöksessä viitataan ”anojaan ”. Tällä viitattaneen Martti Kosken  päätöstä seuraavana päivänä 29.11 saapuneeseen kirjeeseen. Martti Koski on kuitenkin vain yksi hanketta ajaneista henkilöistä eikä ole esitetty näyttöä siitä että Koski edusti  myös muita hankkeeseen osallistuneita. 

10)     Outo käsittely. Yleensä ylimääräiset asiat  ja uudet päätösesitykset jaetaan pöydälle luottamushenkilöiden tarkasteltavaksi kokouksen alussa. Jostain syystä tämän asian uusi päätösesitys jaettiin vasta juuri asian käsittelyn alkaessa vaikka aikaisemmin samaa kokouksessa jaettiin muita asiakirjoja jaoston jäsenille ja kokous oli jo kestänyt ko asia käsittelyn alkaessa noin tunnin.

11)     Kiireellisyys kyseenalainen. Asian käsittelemiselle kiireellisenä toimenpidelupa-asiana ei esitetty perusteita. Hanke on ollut vireillä vuodesta 1983. Koska lausunnon asiasta on aikaisemminkin antanut kaupunginhallitus niin asian olisi hyvin ehtinyt käsitellä samassa toimielimessä  ennen 18.12 pidettävää toimituskokousta.

12)     Väärä viranomainen. Koska tien toteuttaminen vaatisi n 50 m levyisen salmen ylityksen vaatisi asia Vesioikeuden luvan ( vesistön muuttamiskielto, vesistöön rakentaminen ja VL 1 luvun 15 a § mukainen kielto) ei  kh:n suunnittelu- ja talousjaosto ole nähdäkseni toimivaltainen viranomainen myöntämään toimenpidelupaa.

 

Vaatimus. Edellä esitettyihin seikkoihin vedoten vaadin, että hallinto-oikeus kumoaa Vaasan Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaoston,  28.11.2000 Dno KH 1097/2000   239 § POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTON LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN TIEN RAKENTAMISTA INRE TORGRUNDIIN, tekemän päätöksen.

 

Pyydän kunnioittaen, että minulle suodaan mahdollisuus antaa vastine vastapuolen mahdolliseen vastaukseen. Pyydän lisäksi, että oikeus tutkii valitukseni kaikki kohdat.

 

Vaasassa 12.12.2000 

 

Tapio Osala

Kasarmintori 6

65100 VAASA 10

 

 

 

LIITTEET: VALITUSOSOITUS; KARTTA; Martti Kosken 29.11.2000 saapunut kirje

 

Vaasan Hallinto-oikeus                          VASTINE           DNRO 01727/00/3100

VAASA                                               31.1.2001

 

Vastine asiaan :Vaasan Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaosto 28.11.2000

Dno KH 1097/2000

239 § POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTON LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN TIEN RAKENTAMISTA INRE TORGRUNDIIN

 

 

Pyynnöstänne annan vastineen  ja lausun seuraavaa:

 

Vaasan kaupunginhallituksen lausunnon ( 8.1.2001 / 1097/00) valmisteluosassa Kaupunginlakimies tunnustaa että asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe  mm. kuulemisen suhteen.

 

Asian päätöksessä eli varsinaisessa Vaasan Kaupungin lausunnossa myönnetään virhe pelkästään siltä osin kuin siinä on myönnetty maisematyölupa.

 

Alkuperäisessä  Vaasan Kaupunginhallituksen suunnittelu- ja talousjaoston 28.11.2000 päätöksessä ei suinkaan myönnetty  maisematyölupaa  vaan  toimenpidelupa.   

 

Vaasan Kaupunki ei siis ole tunnustanut toimenpideluvan myöntämisessä tapahtunutta virhettä eikä mitään muutakaan virhettä lukuun ottamatta maisematyölupaa, jota ei edes ole käsitelty missään vaiheessa.

 

Pyydän kohteliaimmin hallinto-oikeutta tutkimaan myös valitukseni muut kohdat koska Vaasan kaupungin lausunnosta ei käy selville kuinka monta virhettä päätöksessä oikeastaan oli. 

 

Erityisesti minua kiinnostaa mahdollinen jääviys: asian käsittelyyn osallistui henkilöitä, joiden on syytä olettaa olevan hallintomenettelylain 10 §:n 6) mukaan esteellisiä.

 

Lieneekö esteellisyysaspektissa  relevanttia edunsaajan,  esittelijän ja joidenkin muiden päätöksentekoon osallistuneiden kuluminen samaan ”herraklubiin”? Ainakin saman yhtiön ylimpään johtoon kuuluminen minusta  selvästi luo esteellisyyden.

 

Lisäksi erittäin olennainen seikka on se, oliko vt apulaiskaupunginjohtajalla oikeus yleensä esitellä asia.

Vastaavia esittelyn ottoja on tehty usein ja olisi varsin tärkeää saada tietää voiko apulaiskaupunginjohtaja Vaasan kaupunginhallituksen johtosäännön vastaisesti ottaa esiteltäväkseen yleiskaava-osaston valmistelemia asioita.

 

Vaadin lisäksi Vaasan kaupunkia korvaamaan kuluinani kohtuulliseksi katsomani 750 mk lisättynä mahdollisilla lunastusmaksuilla.

 

Vaasassa 31.1.01

 

 

TAPIO OSALA

Tapio Osala       (lähetetty sähköpostilla osoitteeseen vaasa.hao@om.fi )

 

 

Kasarmintori 6, 65100  VAASA   puh 0400 761185  sposti: tapio.osala@nic.fi