[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > S Millaista terminologiaa olen käyttänyt > Valitsimet ja niiden yhteydessä käytetyt termit (CSS2 5) (jakso 3/7)
 1. Valitsimet ja niiden yhteydessä käytetyt termit (CSS2 5):
  • Adjacent sibling selector = viereissisarelementtivalitsin (ks. selitys ([S] [Pw])).
  • Applies to = sopii johonkin (kyse on ns. ominaisuuksien sopimisesta tiettyyn kohtaan).
  • Attribute selector = attribuuttivalitsin (attribuuttiselektori, määritevalitsin, määriteselektori). Dokumentin attribuutteihin perustuva valintamenettely ([S] [Pw]).
  • (Element) type selector = elementtityyppivalitsin, tyyppivalitsin. Dokumentin elementteihin perustuva valintamenettely.
  • Class, class selector = luokka, luokkavalitsin. Kyseessä on elementin attribuutin class avulla luotu tarkennin, johon voidaan viitata yksittäisissä tyylisäännöissä.
  • Contextual selector = tapauskohtainen valitsin (tapauskohtainen selektori, kontekstuaalinen valitsin, kontekstuaalinen selektori). Valitsin, joka valikoi elementtejä dokumentin elementtirakenteen perusteella. Vrt. matching pattern (laajempi selitys ([S] [Pw])). Ilmaisu on CSS1 terminologiaa eikä CSS2 sitä enää käytä, vaikka eräissä tilanteissa se on edelleen mielekäs. Koska se ei kuulu CSS2 terminologiaan, en ole maininnut sitä valitsinluettelossani ([S] [Pw]).
  • Container element, element container = (ominaisuudet) sisältävä elementti, elementtisäilytin tai säilytinelementti. Kyseessä on elementti, joka voi sulkea sisäänsä asiasisältöä ja toisia elementtejä. CSS:ssä sitä lähellä on termi containing blocks. Täsmällisesti määriteltyjen elementtien ohella säilyttimenä ja siten myös asemoinnin laskemisperustana voi olla ns. viewport.
  • Fictional tag sequence = kuvitteellinen elementtimerkkausjono. Käsite, joka käytetään kuvaamaan pseudoluokkien ja pseudoelementtien vaikutusta.
  • Grouping = ryhmittäminen. Saman kuvauksen esittäminen yhtä aikaa useille säännöille ([S] [Pw]).
  • Id selector = id-valitsin. Kyseessä on elementin attribuutin id avulla luotu tarkennin, johon voidaan viitata yksittäisissä tyylisäännöissä, mutta tarkennin on yksilöidympi kuin class.
  • Pseudo-class, pseudo-class selector = näennäisluokka, näennäisluokkavalitsin, pseudoluokka. Apukäsite, joka CSS:ssä mahdollistaa elementtien luokittelun samaan tapaan kuin luokkien avulla mutta HTML-dokumentin ulkopuolisiin seikkoihin perustuen, esim. sen mukaan, onko linkkiä seurattu vai ei. Näennäisluokkia ovat seuraavat:
   • First-child pseudo-class = esikoisnäennäisluokka. Elementtityypin lisäksi otetaan huomioon elementin järjestys ikään kuin se loisi luokkatarkentimen. First-child pseudo-class valitsee ensimmäisen saman tason elementin.
   • Link pseudo-class = linkkinäennäisluokka.
   • Dynamic pseudo-class = dynaaminen näennäisluokka, dynaaminen pseudoluokka (ks. myös termi user intetface ([Pw])).
   • Language pseudo-class = kielinäennäisluokka, pseudokieliluokka.
  • Pseudo-element, pseudo-element selector = näennäiselementti, näennäiselementtivalitsin tai pseudoelementti, pseudoelementtivalitsin, (pseudoelementtiselektori). Apukäsite, jolla CSS:ssä liitetään valitsimia esitysasun typografisiin osiin (kuten elementin esitysasun ensimmäiseen riviin tai kirjaimeen) samaan tapaan kuin valitsimia liitetään elementteihin.
  • Selector = valitsin (selektori). Ilmaisu, joka määrää, mitä elementtejä säännössä oleva kuvaus koskee (ks. käyttö ([S][Pw])).
  • Simple selector = yksinkertainen valitsin, yksinkertainen selektori. Valitsin, joka viittaa elementteihin vain niiden tyyppien tai class-/id-tarkentimien tai molempien perusteella.
  • Universal selector = yleisvalitsin, yleisselektori.
[Alku]