[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
 1. CSS:n perustermejä:
  • At-rule = at-sääntö, at-merkki-sääntö; sääntö, jossa käytetään @-merkkiä (at = jostakin, jonkin luona). Asiallisesti sen voisi kääntää hakusääntö, sillä CSS:ssä sillä haetaan aina lisäinformaatiota. Tällä kohdin on kuitenkin syytä pitäytyä alkukielen käytännössä. Erilaisia at-sääntöjä ovat @import ([Pw]), @media ([Pw]), @font-face ([Pw]), @page ([Pw]) ja @charset ([Pw]).
  • Block = lohko. CSS:ssä lohkoilla tarkoitetaan kaikkia kaarisulkujen ({}) rajoittamia määrittelyjä. Lohkot voivat olla myös sisäkkäisiä (ks. esim. kaavio sanan media rule block selityksestä ([Pw]).
  • Box = laatikko; jonka alikäsitteitä ovat mm:
   • Box dimension = laatikon mitoitus.
   • Collapsing margins = kutistetut marginaalit (marginaalien arvoja ei lasketa arvoja yhteen vaan luodaan yksi arvo, joka on yleensä suurin positiivinen arvo).
  • @charset rule (@charset) = 'kirjaimistosääntö'; kirjaimistosääntö kertoo mitä (erikois)kirjaimistoja on käytössä.
  • CSS, Cascading Style Sheets = porrastetut tyylisivut (porrastyylisivut - sanatarkasti sheet = arkki eli sana tarkasti kyse on porrastetuista tyyliarkeista), porrastetut tyylisivut tai limitetyt tyylisivut ([P] [S] [Pw]). CSS:ssä on kyse useiden, eri lähteistä peräisin olevien tyylikuvauksien soveltamisen samanaikaisesti. Kuvauksilla voivat limittyä toisiinsa nähden ja niillä on ikään kuin porrastetut, tarkoin säädellyt painoarvot. Kuvaukset ovat koottuina, arkkeina (ne voivat olla erillistiedostona or samassa dokumentissa), joiden informaatio kootaan yhteen ja käsitellään. CSS:ään liittyviä ydinkäsitteitä ovat mm.:
   • CSS2 addressing model = CSS-osoitusmalli Kyseessä on koko CSS-systeemin kuvaus siitä, miten dokumentti esitetään kuvapinnalla (ks. canvas ([Pw])).
   • CSS advanced features = CSS:n edistykselliset piirteet, CSS:n edistyneet piirteet tai CSS:n kehittyneet piirteet. Ne CSS:n määrittelyssä kuvatut piirteet, jotka eivät kuulu sen ydinpiirteisiin.
   • CSS core features = CSS-ydinpiirteet. Piirteet, joiden asiakassovellusten tulisi tulee tukea kyseisen määrittelyn mukaan.
   • CSS parser = CSS-jäsennin. Ohjelman se osa, joka huolehtii vain säännöstöjen syntaktisen rakenteen jäsentämisestä.
   • Style sheet = tyylisivu. Kyse on paikka, jossa yksi tai useampia tyylikuvauksia ja -sääntöjä esitetään (spesifikaatioissa on virheelliset määritelmät, lue sivun Elementit... (sivu a) alaviite ([S] [Pw])). Sen rinnalla on hyvä käyttää ilmaisua tyylisivutiedosto silloin, kun viitataan nimenomaisesti dokumentin ulkopuolisiin tyylisivuihin.
  • Color = väri; liittyy (CSS 14), jossa käsitellään myös taustan (background = tausta) ominaisuuksia ja tämän jakson alikäsitteitä:
   • Foreground color = edustaväri (vastakohtana background color = taustaväri).
   • Gamma correction = gammakorjaus.
   • Repeat = toisto.
  • Descriptor = kuvaaja.
  • Embedded style (sheet) = upotettu tyylisivu. Kyse on tyylisivun upottamisesta asiakirjan alkuosaan elementin STYLE avulla (ks. [S] [Pw]).
  • Font = fontti (CSS2 15), jolla on alikäsitteitä:
   • Generic font families = yleinen fonttiperhe.
   • Fixed-pitch character grid = kiinteävälinen kirjainkehikko Ks. myös media rule ([Pw]). Tällaisissa laitteissa kirjainmerkeille varataan sama korkeus- ja leveystila sekä käytetään kiinteää riviväliä.
   • Font characteristics = fontin ominaispiirteet.
   • Font encoding = fontin koodaus (liittyy font matching algorithm -systeemiin).
   • Font face rule (@font-face) = (fontti)kirjainleikkaussääntö, joka merkitään ns. at-säännöllä ([Pw]):
   • Font matching algorithm = fontinyhteensovitusalgoritmi. Kyseessä on laskentakaavat, joilla pyritään mahdollisimman tarkasti saamaan erikielisten ja sekundaaristen fonttien korkeudet ja leveydet sellaisiksi, että kirjaimet vaikuttaisivat mahdollisimman saman kokoisilta.
   • Glyph widths = merkkipiirrosten leveydet (glyph merkin hahmo (= merkki piirroksena).
   • Bounding box = merkkilaatikko = (kirjainmerkkiä fontinsuunnittelussa) ympäröivä referenssilaatikko.
   • Maximum unaccented depth = alin kohta ilman aksenttia perusviivalta.
   • Maximum unaccented height = ylin kohta ilman aksenttia perusviivalta.
   • Panose-1 number = Panose-1 numero (viittaa Panose-järjestelmään ([Pw]), ei tarvitse kääntää).
   • Vertical stem width = pystykirjainrungon leveys ; spesifikaatiot sanovat asiana näin: "The measurement should be for the dominant vertical stem in the font because there might be different groupings of vertical stems (e.g., one main one, and one lighter weight one as for an uppercase M tai N)". Dominoiva arvo tarkoittaa fontin yleisintä toteutuvaa merkin pystyviivan leveyttä.
   • Vertical stroke angle = (merkin) pystypiirtokulma.
  • Generated content = luotu sisältö, joka liittyy CSS2, 12 Generated content, automatic numbering, and lists jaksoon ja sillä on mm. alikäsitteinä:
   • Counter = laskin (alikäsitteitä mm. automatic counters, automatic numbering).
   • List item = listaelementti, listatyyppinen kohta.
   • Marker = merkitsin (luo automaattisen merkitsimen erona tavanomaiseen listaelementtiin).
  • HTML extension = HTML:n laajennus. Kyse on dokumentin ulkoasuun vaikuttavista tekijöistä, joita CSS laajentaa. Termi on hieman harhaanjohtava, sillä CSS:n vuoksi itse HTML kieleen on tullut vain harvoja attribuutteja ja elementtejä - CSS voi muuttaa dokumenttien ulkoasua yksinomaan välillisestikin, itse koodiin koskematta.
  • ID (IDentification) = tunnistus. Se liittyy attribuutin id käyttämiseen yksilöivänä tunnisteena. Ks. seuraavasta selityksestä alakohta Fragment identifier.
  • Identifier = tunniste. Ilmaisu tarkoittaa osittain samaa kuin ID. CSS2 spesifikaatio käyttää sitä funktionaalisena yleisilmaisuna kaikelle, mikä toimii tavalla tai toisella CSS:n muodostamien sääntöjen tunnistimina (ks. termipuista kohta Tunnisteet ([S] [Pw]) sekä sanan käännöksen perustelut ([P] [S] [Pw])). Yleisimpiä tunnisteita ovat seuraavat:
   • Generic identifier = yleistunniste. Tällä tarkoitetaan elementin nimeä (esim P on elementin alkumerkkauksen <P align="center"> yleistunniste).
   • Fragment identifier = katkelmatunniste, fragmenttitunniste. Attribuuttia id kutsutaan tällä nimellä. Em. attribuutti koskee sekä yksilöivää tunnistetta (unique identifier = täysin yksilöivä tunniste, ainutkertainen tunniste, uniikkitunniste) että osakokonaisuuden (fragmentin) nimen tunnistetta. CSS-koodauksessa termi liittyy id-valitsimeen ([S] [Pw]), joka on yksiselitteisesti valittavan elementin nimeävä merkkijono, jonka perusteella selain tietää, mihin elementtiin CSS-ominaisuudet kohdistetaan (esim. <P id="idNimi">).
  • Implementation = (CSS:n) toteutus.
  • Import rule (@import) = tuontisääntö, joka merkitään ns. at-säännöllä ([Pw]).
  • Media (at-)rule (@media) = media at-sääntö. Mediatyypin ([Pw]) yksi merkitsemistapa, jossa käytetään ns. at-sääntöä ([Pw]).
  • Media groups = mediaryhmät. Nämä tarkoittavat eri mediatyyppejä ([Pw]) edustavien laitteiden kykenemiä esitystapoja (ks. sivun Fontit käsitekaavio, [Pw]). Ne ovat seuraavat:
   • Aural = kuulo. Liittyy mediatyyppiin aural.
   • Bitmat = rasteri. CSS:ssä tällä on erityismerkitys. Näyttö toimii rasterina, jolloin voidaan käyttää myös suhteutettuja merkkejä - vastakohtana on grid.
   • Grid = kehikko. CSS:ssä tällä on erityismerkitys. Kyseessä on lyhenne ilmaisusta fixed-pitch character grid ([Pw]) ja kyseisen mediaryhmän laitteista. Liittyy mediatyyppiin tty.
   • Continuous = jatkuva. Kyse on siitä, että esitys on jatkuvaa eikä käytetä sivunkatkosääntöjä - tämän vastakohtana on paged.
   • Interactive = interaktiivinen. Kyse on siitä, että käyttäjä voi muuttaa sivun ulkoasua - tämän vastakohtana on static.
   • Paged = sivutettu. Käytetään sivunkatkosääntöjä.
   • Static = staattinen.
   • Tactile = kosketeltava.
   • Visual = visuaalinen.
  • Media types = mediatyypit. Nämä liittyvät käytettäviin laitteisiin (vrt. media groups ([Pw]) ja ks. kaavio ([Pw])). Mediatyypit merkitään joko media at-säännöllä ([Pw]) tai elementin LINK sisällä media-attribuutilla (esim. media="print"). Olennaista on se, että asiakassovelluksen (UA ([Pw])) tulisi tunnistaa yksi or useampi seuraavista laitetyypeistä:
   • All = kaikki. Tyylisivuja käytetään kaikille laitteille.
   • Aural = kuulo. Kuulemista tukevat laitteet.
   • Braille = pistekirjoitukseen perustuva. Neulapistekirjoittimille tarkoitettu mediatyyppi.
   • Embossed = kohokuviointiin perustuva (mediatyyppi). Tässä ei ole kyse neulapistekirjoitustyyppisestä (braille) ratkaisusta, vaan muuten tunnusteltavasta kohokuvioinnista.
   • Handheld = kädessä pidettävä. Kyseessä on käsipuhelimille ja kämmenmikroille (kuten esim. palm pilot -laitteet) tarkoitettu mediatyyppi. Tyyppi on ongelmallinen, koska siinä on erilaisen näytön omaavia laitteita (ks. taulukko ja sen kommentit ([S] [Pw])).
   • Print = tulostus. Tulostettava mediatyyppi.
   • Projection = kankaalle heijastettava . Valkokankaalle tuotettava materiaalin mediatyyppi.
   • Screen = näyttö. Tämän tyypin tyylisivuja käytetään tietokoneen näytöllä.
   • Tty = kyseessä on kiinteitä kirjasintyyppejä käyttävät laitteet (fixed-pitch character grid ([Pw])) kuten pääteasemat, mutta myös kannettavat laitteet (portable devices), joissa on ei-graafinen, merkkipohjainen näyttö.
   • Tv = televisio. Televisiotyyppiset laitteet.
  • Outside style sheet, external style sheet = (dokumentin) ulkopuolinen tyylisivu.
  • Paged media (@page) = sivutettu media, joka merkitään ns. at-säännöllä ([Pw]), johon liittyy mm. alikäsite:
   • Crop mark = rajausmerkki.
  • Property = ominaisuus. Esitysasun piirre, johon voidaan vaikuttaa CSS:llä (ks. selitys ([S] [Pw])).
  • Processing model = prosessointimalli.
  • Rendered content = tuotettu sisältö, esitetty sisältö (sanalla on abstrakti merkitys; rendering = tuottaminen (jonkin mallin mukaan)).
  • Shorthand, shorthand properties = pikakirjoite pikakirjoiteominaisuudet (käännös perustuu EuroWord96:n sanastoon).
  • Table = taulukko (CSS2 17), johon liittyy alikäsitteitä (yksi löytyy kohdasta Aural style sheet ([Pw])):
   • Anonymous table object = nimetön taulukko objekti, nimetön taulukko olio.
   • Automatic table layout = automaattinen taulukkoasemointi.
   • Collapsing border model = yhdistävä taulukkoreunusmalli.
   • Fixed table layout = kiinteä taulukkoasemointi.
   • Table model = taulukkomalli.
   • Separated borders model = erotettujen reunojen malli.
  • Text = teksti, (CSS2 16) johon liittyy seuraavia käsitteitä:
   • Alignment = kohdistaminen (oikeaan tai vasempaan reunaan yms).
   • Baseline = perusviiva.
   • Capitalize = muuta versaaleiksi, versaaleiksi muuttaminen (versaalit = isot kirjaimet ).
   • Decoration = somistus.
   • Indentation = sisennys.
   • Letter spacing = kirjainväli>, kirjainten välistys.
   • Text shadow = tekstin varjostus.
   • White-space = valkoalue (kyseessä on eri asia kuin whitespace ([P] [S] [Pw])).
    • Nowrap = katkaisematon eli yhtenäinen. Nowrap tarkoittaa että riviä ei katkaista ennen lohkoelementin päättymistä (ATK-kieleen kuuluu myös termit text wrap ja word wrap, joilla on arvot yes tai no; ne tarkoittavat sitä, että katkaistaanko rivi ja jaetaanko teksti eri riveille vai ei).
    • Pre = esimuotoiltu (sanasta preformatted). Kyseessä on elementin PRE tyylinen käyttäytyminen. Tätä on mahdoton kääntää, sillä kyse samantapaisesta asiasta kuin display:list-item - näytä listaelementin tavoin white-space:pre = näytä elementin PRE tavoin ([P] [S] [Pw]).
   • Word spacing = sanojen välistys.
[Alku]