TAMPEREEN FILATELISTISEURA r.y:n säännöt

Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN FILATELISTISEURA r.y. ja sen kotipaikkana on Tampereen kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää filatelian tuntemusta ja keräilyharrastusta. Sen toteuttamiseksi yhdistyksen toimintamuotoina ovat mm. kokoukset, esitelmät, näyttelyt, julkaisutoiminta sekä suhdetoiminta muihin filatelisteihin ja filateelisiin seuroihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huutokauppoja sekä arpajaisia.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen tarkoitusta noudattava henkilö, joka sitä kirjallisesti anoo yhdistyksen hallitukselta kahden yhdistyksen jäsenen suosittelemana. Mikäli jäseneksi pyrkivä ei ole täyttänyt 18 vuotta, liittyy hän nuorisojäseneksi yhdistykseen. Nuorisojäsenten ryhmä muodostaa yhdistyksessä rekisteröimattöman alaosaston, josta näissä säännöissä käytetään myös nimitystä nuoriso-osasto. Hallituksen tulee esittää suosittamansa jäsenanomukset niiden hyväksymistä varten seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Oltuaan yhtäjaksoisesti yhdistyksen maksaneena jäsenenä 20 ajan siirtyy jäsen seuran ainaisjäseneksi. Lisäksi seura voi hyväksyä filateelisessa toiminnassa ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan. Jäsen, joka laiminlyö sitoumuksensa tai toimii yhdistyksen tarkoituksia tai etuja vastaan, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Erotetulla on oikeus valittaa kirjallisesti asiasta yhdistyksen kokoukselle 30 päivän kuluessa. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syysvuosikokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja klubimestarin. Hallitus valitsee myös mm. huutokauppameklarin sekä yhdistyksen arkiston ja kokoelmien hoitajan. Hallitus valitaan syysvuosikokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessa muun hallituksen jäsenen kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätvuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätvuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoonkutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Vuosikokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätvuosikokous, viimeistään maaliskuussa ja syysvuosikokous viimeistään joulussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä aiheellisena tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, nuoriso-osaston jäseniä lukuunottamatta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätösesksi puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut mahdollisesti kokouskutsussa mainitut asiat.
Syysvuosikokouksessa käsitellään:
 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi kaudeksi.
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.
 8. Hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 9. Käsitellään muut mahdollisesti kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Purettaessa lankeavat yhdistyksen varat jollekin kotipaikkaansa Tampereen kaupunkia pitävälle filateeliselle yhdistykselle tai Hämeen museolle filateelisen osaston aikaansaamiseksi tai entisten kokoelmien kartuttamiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.