Förhållandet mellan Mose lag och det nya förbundet

Utdrag från    http://jjmarkka.net/docs/vt_lait.htm
Till svenska fritt av J.Lindell med Jasu Markkanens tillstånd

1. Gamla testamentets lagar är villkor i ett förbund mellan Gud och Israel.
2. Den ursprungliga kontexten och meningen med Guds bud.
3. Hur skall man i nya förbundet förhålla sig till gamla förbundets villkor.
4. Några exempel på grova misstolkningar.

" vad är förhållandet mellan lagen och det nya förbundet
" vad är den ursprungliga kontexten för givna lagtexter och
" vilken är de kristnas förhållande till GT:s Mose lag.  

Gamla testamentets lag, i synnerhet 5. Moseboken är given i en typisk förbundsavtals form. Gud är Herre och jordägare, som överlämnar Israels land till hebreerna, vilka blir hans vasaller. Herren dikterar villkoren i avtalet och förbinder sig att hålla dem för egen del. Vasallerna förbinder sig att efterfölja till dem hörande del av avtalet.

1. Gamla testamentets lagar är villkor i ett förbund mellan Gud och Israel.
Dessa lagar i GT gäller naturligtvis inte de, vilka inte är inkluderade i samma förbund. Enligt Bibelns budskap är det klart, att Gud kommer att göra ett nytt förbund, vilket inte är samma, som det gamla (Jer. 31:31), och att detta nya förbund görs genom Jesus Kristus (Hebr. 9:15) och stadfästes genom hans blod (Luk. 22:20). Eftersom kristna är part i detta nya förbund (2.Kor. 3:6), är det också klart, att förbundets villkor kan avvika till vissa delar från det tidigare!

En väsentlig skillnad i villkoren är, att Gamla testamentets ritual lagar - matförordningar, renhetsförordningar och offerförordningar - inte mera behöver efterföljas (Hebr. 9:9,10). Bibeln motiverar detta mycket klart. Gamla testamentets offer var enbart förebilder, vilka hänvisade till någonting bättre. Jesus har genom sin död på korset fullbordat det, som djuroffren var förebild för: försonade synder (Hebr. 9:11,12). Att fortsätta med detta offersystem efter det, att dessa förebilder fått sin fullbordan, vore ju överflödigt och till ingen nytta.

På samma sätt är det med mat- och renhetsförordningarna. Deras uppgift var, att åtskilja israeliterna från alla andra folk på ett konkret sätt. Varje trogen jude hamnade vid matbordet att beakta, vad han äter. Han påmindes om, att han tillhörde Guds utvalda folk. Han fick kanske möjlighet att vittna om detta, ifall han satt vid samma bord som hedningar och måste avstå t.ex. från svinkött.

I det nya förbundet är betecknande, att parterna inte kan utestängas på grund av geografiska eller etniska gränser. Alla folk, stammar och språk har kallats till detta trons lydnadsförbund, som är instiftat av Gud (Rom. 1:5). Därför har dylika begränsningar avlägsnats som onödiga och meningslösa (Rom. 14:17, 1.Tim. 4:3).

Detta att kristna inte behöver efterfölja alla de förordningar, som i Bibeln är avsedda för Israel, är sålunda inte något tecken på, att Bibeln skulle vara kontroversiell eller att de kristna godtyckligt plockar ut de ställen, som de tycker om. Det är klart uppenbarat och är en konsekvent följd av att Gud har slutit ett nytt förbund för alla, som accepterar detta förbund oberoende av nationalitet eller ras. Gud har en gång för alla ordnat syndaoffret. Att förneka detta faktum eller försöka förklara det på annat sätt är ett bevis på fullständig brist på kunskap om Guds planer. Därför har dessa ingen rätt att påstå, att de kristna "lurar" sig själva och andra genom att följa de bud, "som råkar behaga dem".

2. Den ursprungliga kontexten och meningen med Guds bud
Att med våld försöka anpassa en fyrkantig trätapp i ett runt hål är både meningslöst och dumt. Likadant är det, om Guds bud rycks bort ur sin kulturkontext och med våld försöker anpassas till ett annat sammanhang, som möjligen tilltalar t.ex. dagens människor. Kontexten avgör den verkliga betydelsen av ord, handlingar och gärningar.
En person, som envist klandrar dem, som besöker en barberare på basen av att i GT förbjuds rundklippning av hår i pannan, har inte förstått budets kontext och sålunda dess verkliga innebörd. Att handla enligt hans eget förstånd (fast det förefaller rätt) betyder inte att fullfölja budet på ursprungligen avsett sätt, hur han än försöker klänga sig fast vid ordalydelsen.

3. Hur skall man i nya förbundet förhålla sig till gamla förbundets villkor
Fast de kristna är medlemmar i det nya förbundet och mycket är helt annorlunda, har allting inte ändrats.

För det första gavs åt det gamla förbundets medlemmar många bud, vilka är moraliskt universella. Bland dessa kan nämnas:  
... älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.  (5.Mos. 6:5)
Du skall inte stjäla. (5.Mos 5:19)
Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land.  (5.Mos. 15:11)
samt budet, som vår tids (näs)visa försöker upphäva som löjligt och föråldrat:
Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna.  (3.Mos. 18:22)

Dessa bud förpliktar alla, medlemmar både i gamla och nya förbundet. Därför är dessa moraliska universella bud upprepade i Nya testamentet. (Se t.ex. Matt. 22:37, Ef. 4:28, 1.Joh. 3:17 ja 1.Kor. 6:9)

För det andra finns kulturuniversella bud, vilka var förpliktande för Israel som Guds förbundsfolk på basen av deras geografiska läge i förhållande till andra folk. Dessa behöver man inte efterfölja i det nya förbundet som sådana, eftersom det nya förbundets "folk" inte är en viss geografisk nationalitet eller stat, som kan tillämpa t.ex. bötes- och dödsstraff. Men vi kan av dessa kulturuniversella bud lära oss någonting om Guds värderingar. Fastän dessa villkor inte gäller nya förbundet, kan vi lära oss något väsentlig om de strävanden, som ligger bakom. Vi kan tillägna oss dessa tankar och tillämpa dem på lämpligt sätt, vilket författarna i Nya testamentet ofta gjorde.

Speciell för Israels folk givna lagar kan nämnas bl.a,:
Av all säd som varje år växer på din åker skall du ge tionde.  (5.Mos. 14:22)
Om någon av ditt folk, en hebreisk man eller kvinna, har sålt sig till dig och tjänat dig i sex år, skall du det sjunde året frige honom.  (5.Mos. 15:12)
När du bygger ett nytt hus skall du förse taket med ett räcke, så att du inte drar blodskuld över ditt hus, om någon skulle falla ner från det.  (5.Mos. 22:8)
Men om det var sanning, om det inte fanns något bevis på att flickan var jungfru, då skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes fars hus, och männen i staden skall stena henne till döds, därför att hon har gjort en dårskap i Israel genom att bedriva otukt i sin fars hus. (5.Mos. 22:20)

Dessa lagars principer kan man fortfarande tillämpa: av dem framgår, att den, som gjort förbund med Gud, bör visa vördnad åt Honom som kung, behandla sina underlydande och tjänare väl, ha omsorg om andras säkerhet och avstå från all otukt. Kristna uppmanas att göra allt detta också i Nya testamentet, där dessa lagar på sitt eget sätt är i kraft. Nuförtiden behöver man inte bestraffa otuktiga människor med döden. Skyddsräcke byggs kring balkongen i stället för kring taket. Arbetsvillkoren sköts enligt nutida överenskommelser och åt Gud ger man (troligen) mera än tio procent.

För det tredje hade gamla förbundets ritual-lagar sitt eget symboliska värde och sitt budskap. Lagarna hade till uppgift att mitt i vardagen konkretisera djupa andliga sanningar och föra med sig gudomlig ordning. Dessa sanningar är fortfarande i kraft.

Ett exempel är den sanning som offersystemet förmedlade: en syndig människa duger inte inför Gud utan ett felfritt offer.  Detta gäller fortfarande, men nu har lagens fullföljande fått sin fullbordan i det offer, som Jesus frambar. Kristna behöver inte försona sin synd med djuroffer. Lagen är fortfarande i kraft; men nu handlar vi enligt lagens anda och inte konkret bokstavligen (detta är inte alltid lättare!)

Endast de moraliska universella lagarna är bokstavligt bindande. Från de kulturuniversella lagarna är det möjligt (och nyttigt) att plocka fram de etiska riktlinjerna och från rituallagarna deras djupare "andliga sanningar". Gränsdragningen mellan dessa är kanske inte alltid så klar. Oklara gränsfall bör behandlas enligt Bibelns allmänna principer. Vi lever å andra sidan i ett relativt tryggt samhälle, fast de nuvarande trenderna är oroväckande, vilket borde leda till eftertanke och besinning  

Är på sin plats att ta upp några egenhändiga  bibeltolkningar av Ville ketola (ursprungligen Sean Hayes)
4. Några exempel på grova misstolkningar.
Jag skulle behöva ditt råd beträffande några lagar av Moses:

a) När jag framför brännoffer på altaret, vet jag, att det uppstår från eldsoffret "en ljuvlig doft för HERREN" (3. Mos. 1:9). Problemet är mina grannar. Enligt dem är inte doften ljuvlig. Borde jag förbanna dem?

Du är tydligen en judisk präst, eftersom i sammanhanget tydligt framförs, att prästen skall bränna offret på altaret. Jag antar, att du har lösgjort budet från sitt sammanhang.

Jag hamnar att fråga, var har du egentligen utfört dina brännoffer. Jerusalems tempel med sina altaren är förstörda. Där är enligt Bibeln den enda rätta platsen att offra brännoffer åt Gud, nu när uppenbarelsetältet och därtill hörande utrustning inte mera finns. Man skulle tro, att Arons efterkommande borde veta dessa saker bättre.
Dina grannar har jag svårt att förstå. Doften av grillat kött är angenämt också för de flesta människor. Ingenstans ges rätt åt dig att förbanna dem; du kan endast önska att deras vegetarism inte sprider sig vidare.

b) Jag skulle önska sälja min dotter till slav, vilket enligt 2. Mosebok är tillåtet. (2. Mos. 21:7) Vad vore lämpligt pris för henne enligt gängse kurs?

Jag är inte alls säker på, att någon vill köpa din dotter enligt de villkor, som Bibeln anger. Men kom ihåg, att förvissa dig om, att arbetskontraktet är enligt Bibelns principer. Då är det kanske närmast fråga om, att din dotter börjar som stadigvarande tjänarinna i någon gård, kanske eventuellt med avsikt att gifta sig. Lämpligt pris är naturligtvis gängse lön.
Ingen förnuftig pappa skulle sälja sin dotter till slaveri enligt den stil, som i tiden rådde i USA:s sydstater. I budet måste sålunda vara fråga om någonting annat. Kanske du eventuellt skulle förstå, om du skulle använda din tankeförmåga också, när du läser Bibeln.

c) I 3. Mosebok (3. Mos. 25:44) sägs, att du kan äga slavar, både manliga och kvinnliga, på det villkor, att de representerar grannfolken. En vän till mig påstår, att detta gäller ryssar men inte andra skandinaver. Kan du förtydliga. Varför får jag inte äga andra nationaliteter?

Din vän har fel. Om du är tillräckligt rik och behöver till ditt företag utlänningar, vilka har specialkunskaper, kan du anställa dem, oberoende varifrån de kommer. Men minns, att de inte är din egendom. Sammanhanget antyder inte sådant. Nuförtiden arbetar många specialister i andra länder.

d) Jag har en granne, som ständigt arbetar på sabbaten.  2. Mosebok (2. Moos. 35:2) säger klart, att han skall dödas. Har jag en moralisk skyldighet att själv döda honom?

En enskild person får i inget fall ta rätten i sina egna händer. Det är samhällets uppgift att besluta om straff och deras utföranden. Vårt lands rättväsen bestäms av vårt lagstiftningssystem. Vi kan inte direkt tillämpa de regler Gud gav åt Israel via Moses.
För det andra stenar vi inte sabbatsbrytare, även om Israels folk gjorde så. Men detta betyder ingalunda, att vi inte borde hålla fast vid den moralprincip, som låg bakom dessa lagar för Israel; att tillbringa helgdagar med vederbörande andakt, så långt det är möjligt i våra servicesamhällen.
Vi stenar inte homosexuella människor, fast Israels folk gjorde så. Men detta betyder inte, att vi inte borde hålla fast vid den moralprincip, som ligger bakom. Utöva inte homosexualitet, emedan den är onaturlig (Rom.1) och förringar det av Gud instiftade äktenskapet mellan man och kvinna. Den degraderar mänskligheten och nedbryter samhället, därför att den inte beaktar Guds ursprungliga avsikter. Principen bör bibehållas universell, straffet kan variera i olika kulturer.

e) En vän är av den åsikten, att fast ätandet av musslor är avskyvärt (3. Mos. 11:10), är det dock mindre avskyvärt än homosexualitet. Jag är av annan åsikt. Kan du förtydliga saken?

Klart. Ätande av musslor  var en avskyvärdhet, shekets, emedan judarna skulle skilja sig från andra folk och också visa det med sin matdiet. Detta var en del av rituallagen och betonade, att lydnad inför Gud berörde också en så vardaglig sak som mat. Ordet shekets används i Bibeln endast angående mat, som man inte fick äta

Beträffande utövande av homosexualitet sägs, att det inför Gud är en styggelse, toweeba. Ordet används bl.a. om avgudadyrkan, offrande av barn som brännoffer åt avgudar och en handelskumpans bedrägeri. Att utöva homosexualitet är sålunda oberoende av stränga mothugg betydlig mera avskyvärt än att äta musslor (moraluniversell vs rituallag), även om det förstnämnda torde knappast i dag vara mera angenämt åt Gud än då.

f) Enligt 3. Mosebok (3. Mos. 21:20) får jag inte närma mig Guds altare, om jag har synfel. Jag erkänner, att jag använder glasögon. Borde min syn vara felfri, eller kan man på något sätt kringgå denna befallning?

Verkligen - jag glömde, att du är en Arons efterkommande och utför offertjänst enligt det gamla förbundet. Detta är det fråga om i denna vers. Men tyvärr berör inte versen dig. Du är inte lämplig som offerpräst.
Genom att kräva en felfri präst och ett felfritt offerlamm ville Gud göra det klart för oss människor, att endast en felfri varelse kan närma sig Gud utan försoning för sina synder. Endast en felfri varelse kan försona andras synder. Denna symbolik hänvisar naturligtvis till Messias Jesus liksom hela rituallagen i allmänhet. Eftersom en felfri representant har i vårt ställe stigit fram inför Gud och försonat oss syndare, behövs inte mera offerlamm och offerpräster. Detta torde du förstå, efter att ha läst Hebreerbrevet och vet, att utövande av homosexualitet inte hör till denna serie.

g) De flesta av mina manliga vänner låter rundklippa sitt hår också vid pannan, fast detta är förbjudet i 3. Mosebok (3. Mos. 19:27) Hur borde de dö?

Beror på huruvida de klipper sitt hår av samma orsaker som israeliterna. Åt dem gavs detta bud därför, att de omgivande folken dyrkade sina avgudar både genom sin hårläggningskutym och genom att helga det bortklippta håret. Likaså hade avgudaprästerna en dylik hårläggning. Budet gavs för att ingen skulle tro att Israels Gud hörde till samma skara som dessa avgudar och borde därför dyrkas på samma sätt.

Nuförtiden ansluter sig inte hårläggning i allmänhet till en religiös övertygelse. Därför kan man lugnt klippa sitt hår, som man vill. Man bör dock komma ihåg, att orsaken bakom detta bud, avgudadyrkan, inte är mera accepterad av Gud nuförtiden än det var då. Om någon påstår, att homosexualitet är OK därför, att detta bud inte iakttas, kan med fog anses som mindre vetande.

h) Jag har lärt mig från 3. Mosebok (3. Mos. 11:6), att vidröring av ett dött svin gör mig oren. Kan jag dock spela amerikansk fotboll, om jag använder handskar?

Du kan utan vidare göra det, därför att renhetsförordningarna är en del av rituallagen - men i synnerhet därför, att föremål gjorda av döda djur inte gör någon oren! Hur kan du föreställa dig annars, hur man i det forna Israel använde av skinn tillverkade sadlar, läglar, väskor, o.dyl.?

i) Min farbror har ett jordbruk. Han bryter mot lagen i 3. Mosebok (3. Mos 19:19), genom att så två olika slags säd i samma åker. På samma sätt bryter hans hustru mot lagen, genom att använda kläder, till vilka man använt två olika material (bomull-polyester-blandning). Dessutom använder hon svordomar.  Är det nödvändigt att sammankalla hela staden för att stena dem?  (3. Mos. 24:10-16) Kunde vi inte bara bränna dem i familjekretsen på samma sätt, som när en man ligger med sin svärmor? (3. Mos 20:14)

Din farbrors handlande kan förstås diskuteras redan på rent biologiska grunder (korspollination). Men kanske han har läst sin läxa bättre än du och vet, att denna rituallag förbjuder att sinsemellan blanda ihop heligt och mindervärdigt, gott och dåligt. Beträffande klädseln gäller samma. Lagen gäller fortfarande för kristna, kanske inte just i nyssnämnda frågor, men i frågor, där man lätt gör kompromisser med dåliga resultat som följd.

Beträffande svordomar och de förordnade straffen i Israels lag: Vad tror du händer, om du offentligt börjar smäda och förbanna ditt folks högsta ledare? Vad tycker du är märkligt, om ett folk, vars konung och upprätthållare (lagstiftare) befinner sig på ett helt annat plan - universums Skapare - skulle se genom fingrarna dylika beteenden? Skulle du kunna tänka dig, att våra samhällsordningar skulle ge tillstånd åt dig, att gifta dig både med den flicka du önskar och samtidigt med din blivande svärmor (3.Mos. 20:14)?

Jag vet, att du har undersökt dessa saker grundligt, varför jag är övertygad, att du kan hjälpa. Tack, att du påminde oss om, att Guds Ord är evigt och oföränderligt.
Ville Ketola

Tack bara!  Du tycks ha glömt ett evigt och oföränderligt ord:
När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. (Hebr. 8:13)

Kom ihåg framöver, att de kristna är medlemmar i ett nytt förbund, vilket delvis har andra villkor. Tyvärr hör villkoren angående homosexualitet som en skamlig, omotiverad och skadlig levnadsmodell fortfarande till detta nya förbund.

Tillbaka
Till hemsidan