FRÄLSNING enligt evangelium

 

1. FRÄLSNING AV NÅD

1.1 Vad frälsning INTE ÄR
1.2 FRÄLSNING ÄR FRÅN GUD GENOM KRISTI FÖRSONINGSVERK
1.3 FRÄLSNING ELLER PÅNYTTFÖDELSE innebär bl.a.
1.4 FRÄLSNINGENS HINDER bl.a.

1B. VAD BIBELN LÄR OSS

2. DE TROENDE ÄR UTVALDA AV GUD I KRISTUS

3. GUDS FÖRUTBESTÄMMELSE OCH VAL

4. KRÄVES ÄNDÅ TRO AV MÄNNISKAN

5. SLUTLIG FRÄLSNING FÖRUTSÄTTER VAKANDE

6. PRAKTISKA LIKNELSER

 

 1. FRÄLSNING AV NÅD
1.1 Vad frälsning INTE ÄR Vi blir inte frälsta från syndens följder till gemenskap med Gud :
 • Genom egna ansträngningar och goda gärningar. Goda gärningar frälser inte och föder inte levande tro. Däremot verkar levande tro på Jesus gärningar (Andens frukt)
 • Genom att fylla lagens krav. Det lyckas vi inte med. Bibel meddelar "Alla har syndat".
 • Genom intellektuellt tänkande. Många har fört fram visa tankar och teorier, men de kan inte frälsa.
 • På basen av våra känslor. Känslorna kan variera liksom temperaturen utomhus.
 • Genom att höra till en kristen församling.
 • Genom att aktivt delta i kristen verksamhet.
 • Genom bestämda ritualer och andaktsutövande.

 

1.2 FRÄLSNING ÄR FRÅN GUD GENOM KRISTI FÖRSONINGSVERK

Evangeliet berättar om detta. På basen av Guds Ord kan människan finna frälsning.

Fastän människor kan uppleva frälsning på mycket olika sätt beroende på natur, erfarenheter, traditioner, mm. finns det ändå vissa allmänna steg :

 • Bekänn ditt behov. (Jag har syndat inför Gud.)
 • Var färdig att vända dig bort från dina synder. (Ångra dig.)
 • Tro att Jesus Kristus har dött för din skull på korset och uppstått för din rättfärdiggörelse.
 • Be Jesus komma in i ditt liv och behärska det genom Den Helige Ande.

Så här kan du t.ex. be :

Käre Jesus, jag vet att jag har syndat och är i behov av Din förlåtelse. Jag tror, att Du har dött för mina synder. Jag vill göra bättring och vända mig bort från mina synder. Jag ber Dig komma in i mitt hjärta och mitt liv. Jag vill lita på Dig som min Frälsare och följa Dig i gemenskap med Din församling. Hjälp mig och förbarma Dig över mig. Tack, att Du hör min bön.

Naturligtvis kan Du be också med andra ord. Huvudsaken är, att ditt beslut är ärligt och du är verkligen färdig att börja ett nytt liv i Guds gemenskap. " Men åt alla som tog emot honom (Jesus) gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." (Joh. 1:12).

 

1.3 FRÄLSNING ELLER PÅNYTTFÖDELSE innebär bl.a.

 • Vi blir rättfärdiggjorda eller vi har möjlighet till gemenskap med Gud
 • Vi får våra synder förlåtna
 • Vi finner en levande kontakt med Gud
 • Vi är Guds barn och arvingar

Frälsning är sålunda Guds verk, som vi människor får som gåva ta emot (acceptera). Detta sker i själva verket i ett ögonblick. Efter denna pånyttfödelse är det viktigt, att det nya livet i Guds gemenskap börjar på ett nyktert sätt att utveckla sig och växa så, att vi lär oss bättre känna Gud och att Guds vilja börjar ske i vårt vardagsliv. För att detta får ske, är det viktigt med regelbunden bibelläsning, bön och gemenskap med andtra troende, m.a.o. finna en lämplig församling som vårt andliga hem.

I vårt vardagsliv är vi bristfälliga och vi gör många fel. Men vår ställning som lemmar i Kristi kropp är vi accepterade inför Gud. Grunden för vårt kristna liv är Kristi fullbordade verk på korset och inte det halvfärdiga verk, som den Helige Ande hela tiden gör i vårt liv. Härvidlag blir vi aldrig färdiga. Vi bör minnas, att våra svagheter och brister i vardagslivet inte gör omintet Guds nåd i våra liv. Frälsningens gåva kan ingen ta ifrån oss. Vi bör dock bekänna våra tillkortakommanden, varvid Jesu blod renar oss (1 Joh.1:7-9)

Denna frälsande hjärtats tro (Rom.10) återställer människans ursprungliga gemenskap med Gud. Detta är den vertikala gemenskapen uppåt till Gud. Människan kan inte ens med sina bästa försök ersätta Guds försoningsverk genom Jesus. Frågan är, accepterar vi detta erbjudande eller förkastar vi det. Detta är vår ensak med Gud, som ingen annan kan 100-%igt bedöma. Endast Gud ser vårt hjärtats djup.

Men den troende människan har också gemenskap i det vågräta planet eller kontakter med andra människor. På detta plan bör den äkta kristna tron påverka våra gärningar och vårt beteende. Om vår tro inte bär någon frukt i detta avseende, kan vi betvivla trons äkthet. Andens frukt är omnämnd i Gal.5:22.

Men vi är i inget fall varandras domare i denna sak. Vi bör minnas, att varje människa är bristfällig och felar på många sätt. Också troende ställs inför Kristi domstol (1 Kor. 3:11-15). Här är det inte fråga om förtappelsedom.

Bibeln och i synnerhet NT ger många råd och anvisningar om den kristna vandeln, vilket visar att ämnet är viktigt, men det löser inte frälsningsfrågan.

1.4 FRÄLSNINGENS HINDER bl.a.

 • Otro. Man litar inte på evangelie budskap.
 • Själviskhet. JAG bestämmer själv hur jag tror. Det finns inga auktoriteter
 • Överdriven kritisk attityd. "Allt skall ifrågasättas".
 • Människofruktan. Vad skall andra tycka ?
 • Mindervärdighetskänsla. Jag är ju sådan här, så jag kan ju inte
 • Fruktan att inte kunna leva som en kristen
 • Själafienden många listiga svepskäl
 • En del har dåliga erfarenheter av kristna, deras sätt att leva sitt liv och de de kristnas oenigheter
 • Man antar, att den kristna tron på Jesus är bara EN RELIGION bland många, som människor hittat på

I dessa hinder beaktas dock inte GUDS KRAFT och dess förvandlande inverkan på den troendes liv.

1B. VAD BIBELN LÄR OSS

Bibeln talar om frälsning från två aspekter :

 1. Frälsning i samband med pånyttfödelsen. Detta är enbart Guds verk av nåd.
 2. Vår slutliga frälsning efter vårt jordeliv. Innebär vakande i vår kristna vandel.

Textsammanhanget klargör, vilkendera det är fråga om

Ef 2:5 när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. AV NÅD ÄR NI FRÄLSTA.

Ef 2:8-9 Ty AV NÅDEN ÄR NI FRÄLSTA GENOM TRON, inte av er själva, GUDS GÅVA är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Tit 3:5: .. FRÄLSTE HAN OSS, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,

2Tim 1:9 HAN HAR FRÄLST OSS OCH KALLAT OSS med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i KRAFT AV SITT BESLUT OCH SIN NÅD, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Kol 1:13 HAN HAR FRÄLST OSS FRÅN MÖRKRETS VÄLDE och fört oss in i sin älskade Sons rike.

1 Petr. 1:23 Ni är ju FÖDDA PÅ NYTT, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, GENOM GUDS LEVANDE ORD som består.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som RÄTTFÄRDIGA UTAN ATT HA FÖRTJÄNAT DET, AV HANS NÅD, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna,

Rom.5:1 10 1 Då vi alltså har förklarats RÄTTFÄRDIGA AV TRO, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också TILLTRÄDE TILL DEN NÅD som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty GUDS KÄRLEK ÄR UTGJUTEN I VÅRA HJÄRTAN GENOM DEN HELIGE ANDE, som han har gett oss. 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 7 Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men GUD BEVISAR SIN KÄRLEK TILL OSS GENOM ATT KRISTUS DOG I VÅRT STÄLLE, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som RÄTTFÄRDIGA GENOM HANS BLOD, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli FRÄLSTA FRÅN VREDESDOMEN. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli FRÄLSTA GENOM HANS LIV, när vi nu är FÖRSONADE.

Rom 8:1-4 1 Så FINNS NU INGEN FÖRDÖMELSE FÖR DEM SOM ÄR I KRISTUS JESUS. 2 Ty LIVETS ANDES LAG* HAR I KRISTUS JESUS GJORT MIG FRI FRÅN SYNDENS OCH DÖDENS LAG. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Rom.8:16-17 16. Anden själv vittnar med vår ande att VI ÄR GUDS BARN. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, GUDS ARVINGAR OCH KRISTI MEDARVINGAR, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er FRÄLSNING, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er

Joh. 10:28-29 Jag ger dem EVIGT LIV, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och INGEN SKALL RYCKA DEM UR MIN HAND. 29 Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.

Mark 13:37 Vad jag säger till er, det säger jag till alla: VAKA !"

1 Joh 2:28 Ja, kära barn, FÖRBLI I HONOM, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

2Tim 4:18 Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och FRÄLSA MIG TILL SITT HIMMELSKA RIKE. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Rom 13:11 Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. TY FRÄLSNINGEN ÄR OSS NU NÄRMARE än då vi kom till tro.

1Petr. 1:4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den FRÄLSNING SOM FINNS BEREDD OCH SKALL UPPENBARAS I DEN SISTA TIDEN. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna MÅLET FÖR ER TRO, ERA SJÄLARS FRÄLSNING.

Uppb. 21:4 Och han skall torka alla tårar från deras ögon. DÖDEN SKALL INTE FINNAS MER och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Hebr 7:25 Därför kan han också HELT OCH FULLT FRÄLSA dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

2. DE TROENDE ÄR UTVALDA AV GUD I KRISTUS

1Petr. 1:1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de UTVALDA som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. 2 Ni är AV GUD, FADERN, FÖRUTBESTÄMDA TILL ATT HELGAS GENOM ANDEN, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

Mark 13:20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för DE UTVALDAS SKULL har han förkortat den tiden.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som ÄR KALLADE EFTER HANS BESLUT. 29 Ty dem som HAN I FÖRVÄG HAR KÄNT SOM SINA HAR HAN OCKSÅ FÖRUTBESTÄMT till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som HAN HAR FÖRUTBESTÄMT HAR HAN OCKSÅ KALLAT. Och DEM SOM HAN HAR KALLAT HAR HAN OCKSÅ FÖRKLARAT RÄTTFÄRDIGA. OCH DEM SOM HAN HAR FÖRKLARAT RÄTTFÄRDIGA HAR HAN OCKSÅ FÖRHÄRLIGAT.

Rom 9:14 Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! 15 Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. 16 Alltså beror det inte på någon MÄNNISKAS VILJA ELLER STRÄVAN UTAN PÅ GUDS BARMHÄRTIGHET. 17 Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. 18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.

19 Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? 20 Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan?

Apt 13:47 Ty så har Herren befallt oss:

Jag har satt dig till ett ljus för hedningarna,
för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns.

48 När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, SÅ MÅNGA SOM VAR BESTÄMDA TILL EVIGT LIV.

Apt 9:15 Men Herren sade till honom: "Gå! Han är ETT REDSKAP SOM JAG UTVALT för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn.

Apt 22:14 Då sade Ananias: Våra fäders GUD HAR UTVALT DIG TILL ATT LÄRA KÄNNA HANS VILJA och till att se den Rättfärdige och höra hans röst.

Gal 1:15 Men han som UTVALDE MIG REDAN I MODERLIVET OCH SOM KALLADE mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

2Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, EFTERSOM GUD FRÅN BEGYNNELSEN HAR UTVALT ER TILL ATT BLI FRÄLSTA, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Joh 15:16 NI HAR INTE UTVALT MIG, UTAN JAG HAR UTVALT ER och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Joh 13:18 Jag talar inte om er alla. JAG VET VILKA JAG HAR UTVALT. Men Skriften skall fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig

Ef 1:4 liksom HAN INNAN VÄRLDENS GRUND BLEV LAGD HAR UTVALT OSS I HONOM för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus FÖRUTBESTÄMT ATT VI SKULLE TAS UPP SOM HANS BARN, ENLIGT SIN VILJA OCH SITT BESLUT,

Ef.4:11 I honom har vi också fått vårt arv, FÖRUTBESTÄMDA TILL DET AV HONOM som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,

1Tess 5:9 Ty GUD HAR INTE BESTÄMT OSS TILL ATT DRABBAS AV VREDESDOMEN UTAN TILL ATT VINNA FRÄLSNING genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.

Dan 12:1 1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall ALLA BLAND DITT FOLK BLI FRÄLSTA SOM FINNS UPPSKRIVNA I BOKEN.

Heb 10:14 Genom ett enda offer har HAN FÖR ALLA TIDER GJORT DEM SOM HELGAS FULLKOMLIGA.

3. GUDS FÖRUTBESTÄMMELSE OCH VAL

Beträffande Guds kännedom i förväg, Hans förutbestämmelse, val och kallelse finns det olika uppfattningar, för vilka det i första hand tycks finnas stöd i Bibeln. Svårigheten är, att vi inte fullt förstår Guds väsen och Hans sätt att verka i tiden. Vidare bör vi beakta, att Gud inte på samma sätt är bunden vid tidsbegreppet, liksom vi människor är. Han vet redan på förhand attityderna i våra hjärtan (Ps.139) samt vårt val i olika situationer. Han ser också följderna av våra beslut, vilka ju inte alltid är enligt Guds vilja.

På ett för oss dolt sätt leder Han händelserna här i världen och styr hela mänskligheten mot det planerade mål, som finns antydda i Bibelns profetior, trots att vi inte alltid kan se det och framför våra tvivelsmål.

I och med skapandet av varelser försedda med fri vilja delegerade Han en del av sin makt till dessa varelser. Han skapade en människa, som inte i allt bara skulle vara en lydig "robot". Han ville ha ett förhållande, som baserar sig på ett i frihet funktionerande kärleksförhållande, ty endast däri kan Guds kärlek fullbordas. Detta betyder, att människan har frihet, att i olika valsituationer göra egna beslut. Så var fallet vid syndafallet och så har det varit genom tiderna. Gud låter oss göra också felaktiga beslut, vilka inte är i överensstämmelse med Guds vilja. Följderna hamnar vi och kanhända med oss många andra att bära. "Vad människan sår, det får hon också skörda!" Kärlekens Gud använder inte våld mot oss och "tar oss i nacken", för att få oss att göra rätt. Han kallar oss i kärlek, kanske ibland med viss "aga", till bättring och frälsning genom Jesu försoningsverk. Ofta väljer människan fel igen och går sin egen väg. Men Gud är fortfarande kärlek och vill bryta denna vår onda "trollcirkel".


På basen av det nyss sagda finns det i själva verket ingen konflikt mellan Guds vetskap om oss i förväg / Hans förutbestämmelse / Hans val och människan fria vilja och beslutsmöjligheter. Vi får inte förfalla till det rätt så allmänna fatalistiska synsättet, att allt är oberoende av vår vilja på förhand bestämt. Detta passiverar oss från aktiv verksamhet och vår strävan att söka Guds vilja med våra liv. Däremot bör vi målmedvetet söka vår plats och uppgift så, att Guds vilja skulle få ske också genom oss.

Om vi skulle inse, att det också omkring oss finns en osynlig tillvaro, en andlig verklighet på gott och ont (se Ef. 6:12), skulle vi också bättre förstå dessa saker och kunna bättre orientera oss i vårt kristna liv. Vi måste ju konstatera, att begreppen synlig osynlig alltid har intresserat människor också i vår tid (sagor, ockultism, science fiction mm.). Vetenskapen har inte fått grepp om dessa fenomen och har inte kunnat utforska dem närmare. På samma sätt kan inte heller vetenskapen utforska Guds väsen. På basen av detta förnekar många i våra dagar Guds existens. Men för oss kristna är ju denna vetenskapens begränsning inget problem i vår Gudstro.

Med beaktande av dessa faktorer bör vi på basen av Bibels budskap finna den lösning, som inte är i konflikt med Guds helhetsplan. Ämnet är mycket svårt för oss begränsade människor. På finska föreligger Veikko Pekkis goda sammanställning av ämnet människans predestination : http://www.nic.fi/~vpekki/raamattu/predestinaatio.html

4. KRÄVES ÄNDÅ TRO AV MÄNNISKAN

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att DEN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKALL GÅ FÖRLORAD UTAN HA EVIGT LIV.

1Tim 2:4 Gud, vår Frälsare, som VILL ATT ALLA MÄNNISKOR SKALL BLI FRÄLSTA OCH KOMMA TILL INSIKT OM SANNINGEN.

Mark 1:15 Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. *OMVÄND ER OCH TRO EVANGELIUM!"

Apg 2:38 Petrus svarade dem: "OMVÄND ER OCH LÅT ER ALLA DÖPAS I JESU KRISTI NAMN, SÅ ATT ERA SYNDER BLIR FÖRLÅTNA. DÅ SKALL NI FÅ DEN HELIGE ANDE SOM GÅVA.

Hes 33:11 Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, JAG GLÄDER MIG INTE ÅT DEN OGUDAKTIGES DÖD. I STÄLLET VILL JAG ATT DEN OGUDAKTIGE VÄNDER OM FRÅN SIN VÄG OCH FÅR LEVA. VÄND OM, VÄND OM FRÅN ERA ONDA VÄGAR! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Hebr 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty DEN SOM KOMMER TILL GUD MÅSTE TRO ATT HAN ÄR TILL OCH BELÖNAR DEM SOM SÖKER HONOM.

Jakande svar till kallelsen är inte utan vidare klart

Luk 19:44 De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, DÄRFÖR ATT DU INTE FÖRSTOD DEN TID DÅ HERREN BESÖKTE DIG."

1Petr.2:12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och PRISAR GUD DEN DAG HAN UPPSÖKER DEM.

Rom 11:14 i hopp om att väcka mina landsmäns avund och FRÄLSA NÅGRA av dem.

1Kor 9:22 För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall SKALL FRÄLSA NÅGRA.

Luk 13:34 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta HADE JAG INTE VELAT SAMLA dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men NI VILLE INTE.

Luk 7:30 Men FARISEERNA OCH DE LAGLÄRDA FÖRKASTADE GUDS PLAN för dem och lät inte döpa sig av honom.

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: "Guds ord måste först predikas för er. Men DÅ NI VISAR DET IFRÅN ER OCH INTE ANSER ER SJÄLVA VÄRDIGA DET EVIGA LIVET, se, då vänder vi oss till hedningarna.

2Tess 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar DEM SOM GÅR FÖRLORADE, EFTERSOM DE INTE TOG EMOT SANNINGEN OCH ÄLSKADE DEN, SÅ ATT DE KUNDE BLI FRÄLSTA.

Evangeliet och dess budskap bör medvetet tas emot

Apg 2:41 DE SOM DÅ TOG EMOT HANS ORD döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen

Jak 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och TA ÖDMJUKT EMOT ORDET, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.

1Tess 1:6 Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden TOG EMOT ORDET med den glädje som den helige Ande ger.

Ef 6:17 TAG EMOT frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

2Kor 11:4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

1Kor 15:1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som NI TOG EMOT och står fasta i, 2 och genom vilket ni blir frälsta.

1Kor 6:11 Sådana var en del av er. Men NI HAR TVÄTTATS RENA, NI HAR BLIVIT HELGADE, NI HAR FÖRKLARATS RÄTTFÄRDIGA I HERREN JESU KRISTI NAMN och i vår Guds Ande.

Apg 8:14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien HADE TAGIT EMOT GUDS ORD, sände de dit Petrus och Johannes.

Apg 11:1 Apostlarna och bröderna i hela Judeen fick höra att också HEDNINGARNA HADE TAGIT EMOT GUDS ORD.

Det är menligt, att inte ta emot evangeliet

2Tess 2:10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som GÅR FÖRLORADE, EFTERSOM DE INTE TOG EMOT sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

1Kor 2:14 EN OANDLIG MÄNNISKA TAR INTE EMOT DET SOM TILLHÖR GUDS ANDE. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

2Kor 6:1 Som medarbetare uppmanar vi er också att TA EMOT GUDS NÅD SÅ ATT DEN BLIR TILL NYTTA.

.

5. SLUTLIG FRÄLSNING FÖRUTSÄTTER VAKANDE

Joh.15:6 Om någon INTE FÖRBLIR I MIG, KASTAS HAN UT som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

1Tim 4:16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och HÅLL TROGET UT MED DEN. NÄR DU GÖR DET, FRÄLSER DU BÅDE DIG SJÄLV OCH DEM SOM LYSSNAR PÅ DIG.

Uppb. 3:1 1 Skriv till församlingens ängel i Sardes:
Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. DU HAR NAMNET OM DIG ATT DU LEVER, MEN DU ÄR DÖD. 2 VAKNA UPP OCH HÅLL DIG VAKEN OCH STÄRK DET SOM ÄR KVAR och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och HÅLL FAST VID DET OCH OMVÄND DIG. OM DU INTE HÅLLER DIG VAKEN SKALL JAG KOMMA som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 5 DEN SOM SEGRAR SKALL ALLTSÅ BLI KLÄDD I VITA KLÄDER, OCH JAG SKALL ALDRIG STRYKA UT HANS NAMN UR LIVETS BOK UTAN KÄNNAS VID HANS NAMN INFÖR MIN FADER och hans änglar.

Jak 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så skall denne veta att den SOM ÅTERFÖR EN SYNDARE FRÅN HANS VILLOVÄG FRÄLSER HANS SJÄL FRÅN DÖDEN OCH ÖVERSKYLER MÅNGA SYNDER.

Hebr 10:37 Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja.*
38 Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men OM HAN DRAR SIG UNDAN FINNER MIN SJÄL INGEN GLÄDJE I HONOM. 39 MEN VI HÖR INTE TILL DEM SOM DRAR SIG UNDAN OCH GÅR FÖRLORADE. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så ARBETA MED FRUKTAN OCH BÄVAN PÅ ER FRÄLSNING, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att OM MÖJLIGT BEDRA ÄVEN DE UTVALDA.

Hes 18:26 När den RÄTTFÄRDIGE VÄNDER OM FRÅN SIN RÄTTFÄRDIGHET OCH GÖR DET SOM ÄR ORÄTT, SÅ DÖR HAN på grund av det. Genom det orätta han har gjort skall han dö.

27. Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat. 28 Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, skall han förvisso leva och inte dö.

Hes 33:11 Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, JAG GLÄDER MIG INTE ÅT DEN OGUDAKTIGES DÖD. I STÄLLET VILL JAG ATT DEN OGUDAKTIGE VÄNDER OM FRÅN SIN VÄG OCH FÅR LEVA. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?
12 Men du människobarn, säg till dina landsmän: Den RÄTTFÄRDIGES RÄTTFÄRDIGHET SKALL INTE RÄDDA HONOM NÄR HAN SYNDAR. Den ogudaktige skall inte komma på fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet. DEN RÄTTFÄRDIGE SKALL INTE HELLER KUNNA LEVA GENOM SIN RÄTTFÄRDIGHET NÄR HAN SYNDAR.

Matt 10:22 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST.

Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 MEN DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST.

Mark 13:12 En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men DEN SOM HÅLLER UT INTILL SLUTET SKALL BLI FRÄLST.

1Joh 2:28 FÖRBLI I HONOM, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Apg 14: 22 och styrkte lärjungarna och UPPMANADE DEM ATT FÖRBLI I TRON. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Kol 1:21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har HAN NU FÖRSONAT MED SIG, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill LÅTA ER TRÄDA FRAM INFÖR SIG HELIGA, fläckfria och oförvitliga, 23 OM NI VERKLIGEN STÅR FASTA OCH VÄL GRUNDADE I TRON OCH INTE LÅTER ER RUBBAS FRÅN HOPPET I DET EVANGELIUM som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

1Kor 9:26Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. 27 I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall KOMMA TILL KORTA VID PROVET, NÄR JAG PREDIKAR FÖR ANDRA.

2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, JAG HAR BEVARAT TRON.

Hebr 6:4 Ty de som en gång TAGIT EMOT LJUSET OCH SMAKAT DEN HIMMELSKA GÅVAN, fått del av den helige Ande 5 och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter 6 MEN SEDAN AVFALLIT, DEM ÄR DET OMÖJLIGT ATT FÖRA TILL NY OMVÄNDELSE, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

1Tim 5:11 Yngre änkor skall du däremot avvisa. Ty när de drivs av begär och SÄTTER SIG UPP MOT KRISTUS, vill de bara gifta sig 12 och drar domen över sig, eftersom de har FÖRNEKAT SIN FÖRSTA TRO.

1Tim 5:14 14 Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. 15 Somliga har redan VÄNT SIG BORT OCH FÖLJT SATAN.

Judas 12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, DUBBELT DÖDA, uppryckta med rötterna. 13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, ÅT VILKA DET SVARTA MÖRKRET ÄR FÖRVARAT FÖR EVIGT.

Uppb. 2:10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. VAR TROGEN INTILL DÖDEN, SÅ SKALL JAG GE DIG LIVETS KRONA.

Mark 9:42 Den SOM FÖRLEDER EN AV DESSA SMÅ SOM TROR PÅ MIG, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.

Min egen fasta övertygelse, att Gud SÄKERT vill frälsa också mig, så att jag inte behöver grubbla över huruvida jag hör till de utvalda eller ej, baserar sig på följande klara uttalande :

1Tim 2:4 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som VILL ATT ALLA MÄNNISKOR SKALL BLI FRÄLSTA och komma till insikt om sanningen. 5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe.

När vi dessutom minns, att Gud i Kristus försonade hela världen med sig själv, vilket betyder, att också jag är försonad. Emedan Han i Jesus har köpt åt sig alla människor från alla släkter med sitt blod och på korset bett om förlåtelse för hela världens synder, är inte detta ägnat att försäkra, att också jag kan vara säker beträffande min egen frälsning, ty jag är en del av världen och dess människor ?

Kalvinismen med sin nådelära om Guds suveräna kallelse och urval kunde föra mig i osäkerhet i stunder av djupt lidande och grundligt misslyckande, HURUVIDA JAG VERKLIGEN ÄR UTVALD. Nu behöver jag inte tänka så, ty jag vet, att Gud verkligen önskar se mig och också dig en gång i himlen.

Vi bör minnas, att frälsningen är ifrån Gud. Därför kan ingen mänsklig svaghet skilja oss från Kristus. Vi har ju medvetet godkänt Guds frälsningsplan, så att till verkligt avfällingsläge (andlig död) behövs också ett medvetet förkastande av denna frälsningsplan.

Är det ens nödigt att upprepa, att i frälsningen allt kommer från Gud och utan Jesus kan vi inte göra någonting, utan HAN HAR GJORT OSS DUGLIGA (2 Kor.3:5)

Jag måste dock medge, att beträffande försoningen min naturliga logik kommer lätt till korta. Men genom tron kan jag kan på basen av Guds uppenbarelse förstå så pass mycket av helheten, att jag kan lugnt förtrösta på Guds löften.

Frälsningsfrågan uppenbarar mycket av skillnaden mellan religion och kristen tro. Den religiösa tankegången om människans förtjänst, lämnar människan i osäkerhet om sin egen ställning och situation. Den troende människan kan vara förvissad om sin FRÄLSTA STÄLLNING I NUET.

 

6. PRAKTISKA LIKNELSER

Livets källa

Jag har funnit livets källa och fått dricka ur den, så att jag inte nu är törstig. Jag behöver inte mera söka denna källa. Herren, som är Livets Källa själv, har uppmanat mig att vaka över min kristna vandring. Därför försöker jag på allt sätt försäkra mig om, att jag inte hamnar för långt bort från Källan, så att jag också i morgon vid behov kan släcka min törst.

Livbojen

En man har fallit i sjön och håller på att drunkna. Någon kastar en livboj åt honom. När han får tag i den, är han i själva verket räddad, ty han drunknar inte omedelbart. På stranden är människorna lättade och kan konstatera "han drunknade inte". Sedan börjar man dra mannen mot stranden och alla hoppas, att mannen inte förlorar taget om livbojen (en viss spänning på stranden fortsätter).

När mannen står stadigt på stranden, är han slutligt räddad, då han inte drunknade. ( På stranden är människoskaran fullständigt lättade.)

TVÅ KUNGAR

Vi är hela tiden utsatta för faran att tro, att vår frälsning på något sätt beror på vår egen godhet eller vår förtjänst. Så är ju inte fallet, men vår egen svaghet försöker föda otro, att vi inte ser Kristus-klippan.

Följande liknelse beskriver skillnaden mellan religion och levande tro.

Liknelsen är tudelad den första delen beskriver religion, den andra levande tro (evangelium).

Första delen
Det var en gång en kung, som kallade landets invånare till sig och visade de oerhört värdefulla kronor, vilka han reserverat för var och en. Sedan gav han förhållningsregler. Genom att fullfölja dessa hade alla möjlighet att en gång få den värdefulla kronan som sin egen. Alla började studera föreskrifterna. Någon tyckte, att de var för svåra och avstod från allt. En annan började hålla hålla kaffebjudningar med andliga programinsatser. En tredje började utöva teologiska meditioner och studier. En fjärde utövade askes. Någon började gå från dörr till dörr och berömma kungen, osv.

Kungen råkade ha en elak hovherre med sina lakejer. Dessa försökte genom lögner och förtal få människorna att tro, att de knappast skulle få sina kronor. De hade sina egna onda revolutionsplaner. Allt detta gjorde, att osäkerhet rådde överallt.

Men alla försökte. En del lyckades bättre, en del gav upp, många satte allt i spelet med egen hälsa som insats.

Men INGEN VISSTE MED SÄKERHET, skulle deras ansträngningar räcka till.

Detta är SITUATIONEN FÖR RELIGIÖSA UTÖVARE.Andra delen:

Det var en gång en kung, som kallade landets invånare till sig och och gav åt alla, som ville, som gåva en oerhört värdefull krona. Dessutom gav han åt dem ett ägarcertifikat och bad dem att vaka över sin skatt. Glada gick de bort och kunde knappt tro, att det var sant.

Kungen råkade ha en elak hovherre med sina lakejer. Dessa försökte på allt sätt genom lögner och förtal få människorna att tro, att kungen på allvar inte ger sådana gåvor åt vem som helst. Inte åtminstone åt dylika dåliga människor och därvid räknade upp de "dåliga" egenskaper dessa människor hade.

En del av desa människor började tro, att så måste det ju vara. Ingen kan ju få en så värdefull gåva utan egna förtjänster och dåliga är vi ju. De tolkade ägarcertifikatet som förfalskat och efter många lockelser och med dåligt samvete avstod från sin krona

Andra igen hänvisade alltid till ägarcertifikatet, när dessa onda män försökte locka dem och trodde på kungens ord, också när de blev påminda om sina dåliga sidor. Ju mera de hamnade i dessa frestelser, desto mera blev de övertygade över, att skatten verkligen var deras. Till slut lämnade hovherren dem och började smida nya ränker.

Detta påminner om evangeliet, där Gud av idel nåd genom Jesus förlänar oss frälsning och evigt liv.

Evangeliet ger som gåva det, som människor via olika religioner försöker förtjäna.

JAG KOMMER SNART. HÅLL FAST DET DU HAR, SÅ ATT INGEN TAR DIN KRONA. (Uppb.3:11)


Till hemsidan