BÖNENS HEMLIGHET

TABERNAKEL-BÖNEN

YONGGI CHO:s PRAKTISKA UNDERVISNING

1. INLEDNING

2. BÖNENS BETYDELSE

3. TABERNAKLETS UNDERVISNING.

3.1. Offeraltaret = Golgata

3.2. Bäcken = förlåtelse, helgelse

3.3. Den sjugrenade ljusstaken = Den Helige Ande

3.4. Skådebrödsbordet = Guds Ord

3.5. Rökelsealtaret = lovprisning

3.6. Förbundsarken = det nya förbundet

3.7. Nådastolen = böneplatsen

***************************************

1. INLEDNING

Alla vet vi, att bönen är ett livsvillkor. Bönen är också ett villkor för framgångsrik församlingsverksamhet. Utan bön blir såväl vårt eget liv liksom församlingsaktiviterna torra och kraftlösa och utan välsignelser och inga själar vinns för Herren

Det finns många sätt att be. Vi kan begära olika saker, tacka, lovprisa och tillbedja. Förbön är ett viktigt område. I bönen är dock vårt hjärtas inställning av avgörande betydelse.

Fastän vi inte slaviskt och mekaniskt skall följa vissa böneformulär, är ändå en planmässig och målinriktad bön viktig.

Den koreanska pastorn Yonggi Cho, som är ledare för världens största församling i Söul, lärde under sitt besök 1996 oss finländare, huru vi borde bedja. Denna bönemodell är inte den enda, men den är den mest effektiva, betonade han.

I det följande finns ett sammandrag av denna böneform, den sk. "tabernakelbönen". Först kommer några allmänna synpunkter på bön i allmänhet.

Till början

2. BÖNENS BETYDELSE

Bön är grundvalen för ditt andliga liv liksom också för väckelsen i din församling. Men tyvärr är det många, som inte vet hur de skall bedja eller hur de kan tillbringa en timme eller längre i bön

Jesus sade i Getsemane : "Simon, sover du? Förmådde du då icke vaka en kort stund? Orkar vi vaka i bönen ?

Jesus började sin offentliga verksamhet med bön och fasta fyrtio dagar. Hela hans liv på jorden var fylld med bön. Han slutade sin uppgift med bönen i Getsemane. Mitt i sin mest bråda verksamhet drog han sig ofta undan till en öde plats för att bedja.

Det finns många orsaker, att vår församling i Söul har växt så kraftigt (nu 730 000 medlemmar), men den allra viktigaste är bönen.

Vi håller inte enbart morgonbön varje dag, utan på fredagar håller vi bönemöten, vilka pågår hela natten. I dem deltar över 15 000 personer. Runt om i Korea finns "böneberg". Vårt böneberg i Söul besöks årligen av drygt en miljon människor. Många ber och fastar mellan tre och fyrtio dagar. Hela vårt land år fyllt av bön med följd att satans makt är bunden och bruten. Miljoner människor kommer årligen till tro. Jag tror, att vårt land under 1990-talet blir världens största kristna folk.

Väckelse har alltid börjat med bön. Att böja knä inför Herren och tillbedja Honom får till stånd en andlig rörelse och nya församlingar uppstår. Vår himmelske Fader har ett stort behov i sitt hjärta. Gud är kärlek och kärleken längtar efter gemenskap. Älskar du din man ? Älskar du din hustru ? Älskar du dina barn ? Om du förstod min fråga, skulle du vilja tillbringa allt mera tid med din himmelske Fader.

Han önskar gemenskap med dig. Om du inte kan tillfredsställa Guds hjärta, då kan inte heller Gud tillfredsställa dig! Gud är djupt bedrövad över många kristna och många kyrkor. Varför? Därför, att predikanter och församlingsföreståndare är fullständigt upptagna att tjäna människor i deras behov, men de uppfyller inte Guds behov. Gud vill att du och jag skall komma till honom och uppfylla Hans behov. Gud skapade dig till sin gemenskap.

Din allra viktigaste uppgift i livet är att tillbringa mycken tid i Hans närhet. Därför bör detta gå före uppgiften att tjäna människor.

När vår församling hade växt till 300 medlemmar, ställdes jag inför ett avgörande val. Våra medlemmar ville, att jag skulle besöka dem, ge dem själavård och bedja med och för dem. Allt mera av min tid gick åt att tjäna dessa människor. Jag tröttnade. Jag hade inte tillräckligt tid att tjäna Gud och tillbedja honom. Jag visste inte, vad jag skulle göra. Slutligen, efter mycken bön, gjorde jag mitt beslut. Många sade, att de lämnar församlingen, om jag inte betjänar dem bättre. Men jag beslöt, att ge mera tid åt Gud. Jag började bedja över tre timmar dagligen och Gud började gjuta sina välsignelser över min förkunnelsegärning på ett mäktigt sätt. Vår församling började kraftigt växa.

Därför uppmanar jag dig, min käre läsare,att tillbringa ännu längre tid inför Herren. Gör Gud tillfredsställd. Ju mera du är i Guds närhet, desto mera kan Den Helige Ande verka i och genom dig. Du kan inte vara fylld med Anden utan bön. Om du inte ber minst en timme, kan du verkligen inte säga, att du lever i Andens fullhet. Djävulen är inte rädd för dina besök i kyrkan. Han är också stilla, när du läser Bibeln; men han gör motstånd, när du börjar bedja.Han kan inte tåla, att du ber.

När du ber, förorsakar djävulen svårigheter för dig. Men när du ber mera, lämnar han dig. Du kan inte veta, hur mycket satan förorsakar problem i ditt liv, i din familj, i affärslivet, i församlingen och i andra saker, som är viktiga.

Många säger : "Nå, vi lever nu i vår moderna tid, ingen tror mera på en sån varelse som djävulen". Också detta hör till satans planer.

Endast genom bön kan Gud svara på ditt livs problem. Visst känner Gud dina problem och han kan lösa dem. Men Han väntar, tills du ber för dessa problem. Endast genom bön kan du påverka dina grannar och vänner

I vår församling finns 51 000 bönecell-ledare. Varje ledare har fem till tio familjer i sin grupp. De leder i medeltal två nya familjer per år till tro. Jag ber dem göra en lista på de familjer, som de vill nå inom ett år och de ber. Många av cell-ledarna säger : "Vi är för blyga att gå och knacka på dörrarna. Vi är inte förberedda att berätta åt dem om Jesus". Så försöker de hitta på många svepskäl. Men jag säger alltid : "men ni kan ju bedja, eller hur ?" De svarar : "Jo, det kan vi!" sedan ber jag dem att bedja för sina grannars frälsning. Jag ber dem att välja ut de grannar, de vill vinna för Kristus och koncentrera sina böner på dem under sex månaders tid. I allmänhet kommer dessa grannar till tro. Tänk, om varje cell-ledare vinner två familjer eller sex personer för Kristus. Multiplicerat med 51 000 betyder det 306 000 nya medlemmar per år. Vi har inte stora kampanjer eller väldiga evangelisationsmöten, utan själar blir frälsta i all stillhet varje dag. Samma kan ske i vilket land som helst

I allmänhet lägger jag märke till, att människor inte vet, hur de kan bedja mera än en timme per dag för att nå sina mål. Jag ber mina församlingsmedlemmar att bedja minst en timme per dag. Jag kallar denna bön "Getsemane-bön". I Getsemane klandrade Jesus sina lärjungar för att de inte orkade bedja ens en stund (timme).Om du skulle börja be mera än en timme per dag, skulle någonting säkert hända i ditt liv. Människor framför många svepskäl, varför de inte ber mera. De har brått än med det ena och än med det andra. Jesus godkände inga dylika försvar.

Jag har under mig 746 heltidsanställda hjälp-pastorer. De har fullt upp med att sköta 700 000 själar. Men trots detta uppmanar jag dem att tillbringa minst tre timmar i bön varje dag. Fast de tycker, att de inte kan vägleda människor, påminner jag dem, att de måste bedja minst tre timmar förrän de startar och besöker de människor, vilka behöver frälsning.

Många av er har hört, vad Gud har gjort i vår församling som svar på de troendes böneliv. De har kraft i Guds gemenskap, men också bland människorna.

Vad mitt eget böneliv beträffar, har Gud lärt mig, hur man kan dröja i bön över en timme.

Vi anordnar i Söul varje år en konferens över ämnet "församlingstillväxt". Tusentals utlänningar deltar. Sista dagen för jag dem till vårt böneberg för att bedja. Jag berättar dem, att nu har de lärt sig teorin och nu är det tid att tillämpa, vad de lärt sig. Vi går till bönesalen för att bedja mera än en timme. Efter 20 eller 25 minuter slutar många amerikaner och europeer att bedja och börjar titta omkring sig. Jag uppmanar dem att bedja, men de svarar :"Vi vet inte hur vi skall bedja ! Vi har bett tillräckligt. Vi har inte mera att säga". Där är det. Du och jag borde ha mera att säga. Men om du inte har en böneplan, kan du förstås inte bedja mera än en timme

I bönen är du inför din Himmelske Fader. Du talar kanske tjugo minuter med Honom. Om du efter detta inte har mera att säga, kan det uppstå en tråkig, kanske pinsam situation. Vad är lösningen ? Du måste ha en bönemodell eller en viss plan.

Gud lärde mig hur jag kan bedja mera än en timme och jag kallar denna plan "bönemarschkurs". I din bön kan du också följa denna plan. När du har bett enligt denna plan, vet du, att du har bett effektivt och kraftigt och din bönestund har haft betydelse.

Till början

3. TABERNAKLETS UNDERVISNING.

En gång visade Gud mig tabernaklet i öknen. Israels folk hade blivit befriade från Egyptens slaveri och var på väg mot Kanaans land. Gud ville, att de också under ökenvandringen till Kanaan skulle komma inför Hans ansikte och tillbedja Honom. Gud visade tabernakelmodellen åt Moses, vilken byggde tabernaklet enligt dessa föreskrifter. Där i tabernaklet, i uppenbarelsetältet, i öknen skulle Israels barn dyrka sin Gud.

Men nu är tabernaklet, helgedomen eller templet DU ! Bibeln säger : "eder kropp är ett tempel åt Den Helige Ande". Du behöver inte gå ut i öknen för att hitta den helgedom, där Moses dyrkade Gud. Du är själv denna helgedom ! Du är Den Helige Andes tempel ! Du kan dyrka Gud i ditt hjärta! Du kan dyrka Honom enligt modellen för uppenbarelsetältet i öknen. All undervisning i Gamla Testamentet utgör förebilder för kommande andliga sanningar. Du kan finna en märklig förebild att bedja, när du ber enligt denna modell.

Till början

3.1. Offeraltaret = Golgata

Första platsen i tabernaklet, som du bör minnas, är bronsaltaret. Där slaktade prästen offerdjuren, lät blodet rinna ut och brände deras kött som offer åt Herren. Där fick syndiga människor förlåtelse och försoning.

Detta bör vara startplatsen för din personliga bönemarsch. Du skall börja från detta altare. Det representeras av Golgata kors, där Jesus Kristus själv blev vårt offerlamm. Du måste börja tillbedjan vid Jesu kors. Jesus blev korsfäst för din skull. När du tillber Jesus invid korset, skall du minnas, att där förlät Han dina synder. När du blir påmind om korset, tacka Jesus för Hans förlåtelse och den frälsning, som Han fullbordade. Jesus Kristus befriade dig från den dom, de tio budorden har fällt. Jesus tog på sig straffet för överträdelserna av budorden och fyllde själv dessa budord. Jesus Kristus öppnade dörren åt oss, att vi kan bli frälsta genom tron på Honom.

"Jesus, du befriade mig från lagens dom. Nu lever jag i nådens tid. Genom att tro på dig blir jag frälst. Jag tackar dig för blodet du gjöt på Golgata. Tack för din nåd. Jag dyrkar dig."

På korset mötte Jesus Satan och avväpnade honom. Genom Jesu blod blev Satan avväpnad och han gjordes kraftlös. Gud krossade hans herradöme fullständigt.

När jag tillber Jesus, är min bön : "O, Jesus, nu är jag fri från Satans makt. Genom ditt blod är jag fullkomligt fri. Jag fruktar inte mera Satan och hans demonskaror. För Kristi skull är jag mera än segrare. Därför lovar jag dig, Jesus, för denna välsignelse! Tack för reningen och förlåtelsen."

Sedan lovprisar jag Jesus för den försoning, som skedde mellan Honom och mig. "Käre Jesus, Adam fick till stånd fiendeskap mellan Gud och människa, men du rev ned fiendeskapets mur och åstadkom försoning. Gud älskar mig och jag älskar Gud." Sedan utgjuter Gud sin Helige Ande i mitt hjärta och jag börjar igen lovprisa. "Jag älskar dig. Jag tillber dig. Jag tackar dig för kraften i Jesu blod, som förenade oss."

Helbrägdagörelse både för själens och kroppens del skedde på Golgata. Därför prisar jag Jesus för den helbrägdagörelse Han beredde, som erbjuds också mig. "Käre Jesus, Du bar våra svagheter på korset, Du tog bort våra sjukdomar. Genom dina sår blir vi helade. Jag lovprisar dig för denna gudomliga helbrägdagörelse."

Som 17-åring hade jag en allvarlig tuberkulos. Läkarna sade, att jag hade endast ett halvt år att leva. Den tiden blev jag en kristen. Jag läste Bibeln och fann Jesus som min helbrägdagörare. Jag kom till Jesus och bad Honom vidröra mig och göra mig frisk. Och Jesus botade mig med sinn väldiga kraft. Vid den tidpunkten hade jag inte hört en enda predikan. Jag helt enkelt läste Bibeln, tog emot dess budskap och jag mötte Jesus. Han är den stora Helbrägdagöraren. Därför lovprisar jag Gud för mitt tillfrisknande. Jag känner i mitt hjärta en stor kärlek och tacksamhet gentemot Honom.

När jag håller blicken fästad vid korset, minns jag hur Jesus har tagit bort den förbannelse, som drabbade Adam. Adams och Evas syndafall drog med sig förbannelse, inte bara över dem, utan också över kommande släktled. Gud förbannade marken och Adams förbannelse kom också över oss. Efter Adams tid har människorna levat under förbannelse och mänskligt lidande. Alla vetenskapens och samhällets framsteg har inte kunnat åstadkomma verklig lycka i människors hjärtan. Men Jesus Kristus kom och tog bort förbannelsen. Gal. 3:13 säger : "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: 'Förbannad är var och en som är upphängd på trä.' 14. Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden." Därför tillber jag Herren : "O, Herre Jesus Kristus, jag är befriad från förbannelse. Jag är välsignad med Abrahams välsignelse. Jag är en välsignad människa, att vad jag än gör är jag välsignad."

Ni är ett välsignat folk. Ni är befriade från förbannelse. Avlägsna alla orena tankar ur ditt sinne! Säg till dig själv varje morgon, att du är välsignad av Gud. Berätta åt Gud, att du är välsignad med den Helige Andes välsignande sinnelag.

När jag vaknar på morgonen, tackar jag Gud för att jag är välsignad och därför blir min tjänst till välsignelse för människor.

Jesus befriade dig också från död och helvete. Därför kan du vid korsets fot tillbedja och tacka Honom för din befrielse från död och helvete. "Jesus, du befriade mig från döden. Du dog i stället för mig. Du övervann helvetet. Du öppnade dörren till himmelriket! Jag fruktar inte mera döden. Jag tillber Dig. Jag älskar Dig."

Genom att på detta sätt meditera och bedja invid korsets fot börjar jag min bönemarsch. I början kan du dröja vid korset tio till femton minuter, allt eftersom ditt hjärta önskar.

Till början

3.2. Bäcken = förlåtelse, helgelse

Sedan lämnar jag korset och går till följande plats, bäckenet av koppar. Bäckenet är fyllt med vatten. Där tvättade prästerna sig och rengjorde sig och sålunda helgade sig, förrän de gick in i uppenbarelsetältet. Nu står jag framför detta bäcken, helgelseplatsen. Jag ber igen : "Herre Jesus Kristus, jag är en kristen. Jag är befriad från Satans makt. Nu måste jag leva och tala som en kristen". Jag borde tänka, som en kristen tänker. Jag får inte övergå till att vara en kristen bara till namnet, utan mitt hjärta bör vara äkta. Kristenhetens nuvarande problem är, att de kristna inte mera är salt och ljus. Många har en religion men inte Jesus Kristus. Vad vi behöver är en äkta upplevelse av Jesus i våra liv. Vid bäckenet ber jag : "Fader, gör mig till en rättfärdig och ärlig människa genom Ditt Ord och genom Din Ande. Många människor lever i lögn. De ljuger inför Gud. De ljuger åt sina grannar och är opålitliga bland människorna. Men Fader, hjälp mig att vara ärlig." Sedan fortsätter jag : "Himmelske Fader, gör mig sannfärdig och trofast. Hjälp mig att helga vilodagen sannfärdigt och troget. Hjälp mig att betala mina tionde. Gör mig till en trogen själavinnare. Gör mig till ett troget Guds barn. Hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att älska människor."

Det är oerhört viktigt, att förlåta alla. Många förhåller sig lättvindigt till förlåtelse. Men från Ordet ser vi, att varje gång Jesus uppmanade att bedja, Han befallde dem att förlåta.

En kvinnlig församlingsmedlem kom till mitt arbetsrum för att be om förbön. Kvinnan var vacker. Hon hade ett vackert leende. Men hon hade en partiell ansiktsförlamning, som förvrängde hennes ansikte. Hennes ansiktsnerver ryckte till hela tiden. Kvinnan hade sökt läkarhjälp, men förgäves. Jag hade genom handpåläggning bett för henne många gånger, men ingenting hade hänt. Absolut ingenting.
Jag hade varit förbryllad och kvinnan hade varit missmodig. Och sedan en dag kom hon igen. "Pastorn, denna morgon, när jag bad för mitt tillfrisknande, fick jag en uppenbarelse. Gud talade inte om helbrägdagörelse utom om förlåtelse till mig. Gud sade: "Lämna inte några som helst rester av hat i ditt hjärta. Ge förlåtelse åt alla. Jag vill inte, att du bär hat i ditt hjärta!" Kvinnan frågade : "Är detta en uppenbarelse från Gud?" I min iver utropade jag : "Utan vidare! Den grundar sig på Bibelns budskap."
Sedan fortsatte kvinnan : "Pastorn, jag är i svårigheter. Jag kan inte älska min svärfar och min svärmor. Vi har bott tillsammans och jag har gjort många goda saker för dem, men de utgör en tagg i mitt kött och jag.... jag... hatar dem! Jag hatar dem! Ärligt sagt, jag kan inte älska dem."
Jag sade åt henne: "Syster, tänk inte på detta sätt. Bibeln talar inte först om att älska, utan om att förlåta. Sedan när du har gett förlåtelse, kan du börja älska, om du har krafter till det. Men om du inte har krafter till det, räcker, att du förlåter dem."
"Nå, då så", sade hon, "kan jag ge förlåtelse." "Fint! Vi börjar då." Vi knäböjde. Kvinnan började ge förlåtelse. Snart började hon gråta. "Fader, jag förlåter min svärfar och min svärmor, också min svåger och min svägerska. Käre Fader ge mig vilja och krafter att förlåta". Sedan lade jag min hand på henne. "Fader, hela henne nu." I samma ögonblick blev hon helad. Hennes ansikte blev normalt igen.

Jag var mera förvånad än hon själv. Jag hade bett för henne, men jag var inte förberedd på det, som skulle hända. Den stunden fick jag också ett ord från Herren. Jag hade också i mitt hjärta kämpat mot hat vid den tiden.

I vår församling finns 500 äldstebröder, 51 000 diakoner och över 700 000 medlemmar. Och jag borde älska dem alla. Men ibland känner jag där finns många, vilka jag kunde hata. Jag hade helt enkelt tänkt, att vi är ju bara människor - och som sådana både älskar vi och hatar.

Men när jag såg den befrielse min församlingsmedlem fick röna, när hon förlät sina släktingar, blev jag förkrossad. Jag knäböjde genast. "Gode Gud, jag förlåter alla äldstebröder. Jag förlåter alla diakoner. Jag förlåter den här brodern och den där."

Efter bönen kände jag stor lättnad och jag kände mig ännu mera välsignad än den där kvinnan. Jag var förvandlad och från den stunden beslöt jag, att oberoende av vad som händer, kommer jag inte att lämna den minsta gnutta av vrede i mitt hjärta, ens för en stund.

Att ge förlåtelse är inte svårt. Däremot är det svårt att älska människor. Låt oss starta från den lättare ändan och be : "Gode Gud, jag vill av hjärtat förlåta mina medmänniskor."

Vid bäckenet ber jag också : "Fader, rena mitt hjärta från all stolthet och allt övermod. Gör mig ödmjuk inför dig. Gör mig anspråkslös." Dessutom ber jag Gud att befria mig från all girighet, vilken är avgudadyrkan.

Dagligen går jag igenom dessa punkter i min bön. Om du vill tillägga något, så gör det. Dessa saker är de, som jag personligen går igenom. Min bön är, att Den Helige Anden helgar mig och förändrar mig varje dag. Och jag är förvissad om, att Han ändrar dig också.

Ibland är det svårt att förbli ödmjuk, när många människor kommer till mig med sitt beröm. Ibland blir jag besvärad, så jag ber alltid, att Anden må visa mig, hur hjälplös jag är utan Honom.

Till början

3.3. Den sjugrenade ljusstaken = Den Helige Ande

Från bäckenet fortsätter du din färd till det främre rummet i det heliga uppenbarelsetältet. Där märker du på vänstra sidan den gyllene sjugrenade ljusstaken. I detta rum finns inget annat ljus än denna ljusstake. Detta ljus representerar Den Helige Ande. Tillsammans med Gud utgör Den Helige Ande den enda belysningen i det heliga. Han är det enda ljuset, som kan uppenbara för dig synd och rättfärdighet. Du kan inte förklara Guds verk med psykologi, historia, filosofi eller arkeologi. Dessa är onyttiga, när det gäller den andliga tillväxten. Det enda ljus, som kan belysa de andliga sanningarna, är den Helige Andes ljus. Ljusstakens sju armar symboliserar Guds sju andar, vilka lyser upp våra sinnen.

Du står där inför ljusstaken och ber : "O, Guds Helige Ande, du är Guds ande och Jesu Kristi ande. Du är med mig och jag välkomnar dig. Jag tillber dig. Tack, att du är här! Du är också förståndets ande. Ge mig mera av denna ande. Du är vishetens ande. Ge mig visa råd. Du är kraftens ande. Ge mig mera kraft i dig och gör mig andligt stark. Du är Guds uppenbarelses ande. Förklara för mig mera av Jesu fullhet och Guds hemligheter. Du är Guds fruktans ande. Låt mig ödmjukt vandra inför Herren i högaktning för Honom. Helige Ande, utan dig kan jag ingenting göra. Men med Din hjälp kan jag vara i Guds tjänst."

Utan Helig Ande är vi ingenting. Många anser, att Den Helige Ande endast är en erfarenhet, som vi får ta emot. Denna tanke är en farlig missuppfattning. Den Helige Ande är en mäktig person.

Varje dag möter jag Honom som en kär person. När jag stiger upp på morgonen, talar jag med honom : "Kära Helige Ande, jag hälsar dig välkommen denna dag. Jag tillber dig. Jag tackar dig för ditt arbete i mitt liv. Jag litar på dig. Led mig alltid i Jesu Kristi nåd och Guds kärlek. Med din hjälp vill jag föra budskapet om Jesus till detta döende släkte."

Alltid förrän jag går för att predika säger jag : "Helige Ande, nu går vi!" Han är församlingens äldre ledare. Jag är den yngre och alltid beroende av min äldre Herde. Då ger Den Helige Ande mig alltid vishet, förstånd, råd, kraft, kännedom om Gud och gudsfruktan. Detta är ytterst viktigt att minnas.

Människor säger, att jag har skapat världens största församling, men saken är så, att Den Helige Ande har fått till stånd denna stora församling och jag är alltid medveten om detta.

Den Helige Ande är en verklig och väldig person. Han är din advokat, din ledare, din ledsagare och din tröstare. Hans arbete och mission i oss är underbar. O, hur jag älskar Honom! Gud sitter på sin tron. Jesus Kristus sitter på Hans högra sida, men Den Helige Ande bor i dig. Han är med oss i församlingen. Han förmedlar Guds och Jesu Kristi kärlek. Utan honom är församlingen bara en tom byggnad. Denna generation behöver framför allt en uppenbarelse om Den Helige Andes betydelse. Varje församling eller kyrkosamfund är en tom grav utan Den Helige Ande.

En gång var kristendomen kraftig i Europa, men nu ser jag en grav. Alltjämt finns de höga katedralerna, men andligt sett är Europa en turistplats. Många kyrkor är tomma. Hur kan Guds verk ha hamnat i konkursläge. Det tycks omöjligt.

Men i Europa märkte jag, att Konungens affärer verkligen är på konkursens brant. Vem skall anklagas för detta? Gud eller människor? Människor! Är du i andlig konkurs? Svek du Gud? Varför? Därför, att du försummade Den Helige Ande. Anden hämtar med sig Guds kärlek, men du sköt Anden åt sidan och valde i Hans ställe en människokommitte. Denna kommitte försökte fungera som Anden, men den förstörde Guds arbete och förde det på konkursens brant. Viken skam för oss alla! Djävulen och den icke troende världen skrattar åt oss; kristenheten har dött på många håll. Men Jesus vill väcka kristenheten till liv genom Den Helige Ande. Europa behöver en ny Pingst. Vi måste finna Den Helige Ande på nytt! Vi måste på nytt skapa kontakt till Den Helige Ande.

Jag föddes i en buddistisk familj. Jag visste ingenting om kristendom. Jag såg bara Jesus som Frälsare. I början brydde jag mig inte mycket om olika kyrkosamfund. Jesus var ju kristendomens centrum. Kyrkosamfund utan Jesus Kristus är gravkamrar. Varför gå till en gravkammare och leva där. Men när Den Helige Ande kommer in i kyrkosamfunden, blir de på nytt levande. Därför bör du under din bönemarsch be Den Helige Ande komma och förnya dig på nytt.

Till början

3.4. Skådebrödsbordet = Guds Ord

Du lämnar ljusstaken och förflyttar dig till helgedomens högra sida. Där finns skådebrödsbordet. Skådebrödet är en förebild av Jesu Kristi kropp. Därför skall du gå fram till bordet och dyrka Herren via Hans Ord. I vår tid försummas Ordet, men människorna är beroende av sina känslor. Villoläror för dem bort från den rätta vägen. Men du bör vända åter till Guds Ord och läsa det dagligen. Varje dag bör du stå framför brödet : "Himmelske Fader, denna dag får jag äta av Ordets bröd. Hjälp mig att förstå ditt Ord och tro på det. Uppenbara genom Ordet dig själv och din son Jesus Kristus, så att jag kan växa och dela livet också åt andra."

Om du ber på detta sätt, får du hunger efter Guds Ord. Du läser gärna Bibeln och tar dig tid inför Ordet, ty Ordet föder tro i ditt hjärta. Det räcker inte att gå till kyrkan en gång i veckan. Bed om kärlek till Ordet, som ger dig andlig näring hela veckan

Till början

3.5. Rökelsealtaret = lovprisning

Nu fortsätter din väg från skådebröden till rökelsealtaret. Där bränner prästen hela dygnet rökelse, vilket fyller hela helgedomen med en välluktande doft. Rökelsen representerar de heligas lovprisning inför Gud. När du står invid rökelsealtaret, lyft dina händer och prisa Gud.

Vid altaret minns jag alltid de välsignelser jag fått och från mitt hjärta väller fram lovprisningens ande : "Gud, jag tackar dig för att jag blev helad och för de många människor du sänt i min väg för att hjälpa mig. Herre, jag tackar för församlingen, som du anförtrott mig."

I min lovprisning minns jag alla de goda saker, som Gud har gjort i mitt liv. Jag bara prisar Gud. Jag klagar inte.

Vid detta altare bör du offra lovets offer och bereda en välluktande doft åt Herren. Lovprisning är den ljuvligaste rökelse, som vår Himmelske Fader vill, att skall gå över våra läppar : "Tack gode Gud, att du är min Fader. Tack, att du tog bort all ängslan för framtiden. Lever jag eller dör jag, är du min Gud. Du är allsmäktig. Jag vill vara dig lydig och jag litar på dig." Ibland sjunger jag åt Honom.

Till början

3.6. Förbundsarken = det nya förbundet

Nu lämnar vi rökelsealtaret och går genom förlåten in i det allraheligaste. Mitt i detta rum finns förbundsarken. Guds härlighet, shekina, vilar över arken. Arken representerar Jesus Kristus. Översteprästen stänkte blod över arken till försoning för Israels synder. I det allraheligaste minns vi, att Jesus Kristus, vår överstepräst, göt sitt blod, för att genom Hans blod vi skulle få ta emot den rättfärdighet, helgelse och den härlighet, som Han vill ge oss.

I förbundsarken finner vi de tio budorden, lagtavlorna. De tio budorden påminner oss om, att Jesus Kristus är det nya förbundets borgensman. "Jesus, du är det nya förbundet! Du garanterar min frälsning." I förbundsarken finns också manna-kärlet. "Jesus, du är manna åt mig för denna dag och det tackar jag dig för."

I förbundsarken finns också Arons stav, som blomstrade. "Jesus, du är min uppståndelse och genom dig har jag trätt in i det nya livet i dig, men en dag kallar du mig hem till dig. Jesus, jag älskar dig. Genom dig får jag tillbedja Gud." Guds "shekina"-härlighet vilar över förbundsarken.

I världsalltet finns många gudar, men de är från Djävulens rike. Vår Gud är Jesu Kristi Fader. Han är vår Gud. Dyrka aldrig någon annan gud än Jesu Kristi Fader. "Fader, du kommer till oss genom Jesus Kristus och jag tillber dig. Du är min Fader och Gud. Fader, du är hela mitt livs källa."

Till början

3.7. Nådastolen = böneplatsen

Till slut har du kommit till tronen. Nu begär jag av Herren, allt vad jag behöver. Först ber jag för min hustru, emedan hon är den käraste för mig. Jag ber om hälsa och framgång i hennes liv, såväl som i mitt eget liv. Jag ber för våra barn. Vi har tre pojkar.

Sedan ber jag för mina föräldrar, mina bröder och systrar. Jag ber för hela min församling, dess predikanter, äldstebröder samt för församlingens 331 missionärer, vilka arbetar på olika platser i världen. Vi har som mål att sända ut 500 missionärer.

När jag har kommit så här långt, är det tid att påbörja dagens arbetsuppgifter.

Om du inte kan tillbringa en timme i bön, använd en halv timme till denna "bönemarsch". Jag är säker på, att också denna halvtimme blir givande och effektiv, ty den innehåller tillbedjan, tacksägelse, bön och Guds lovprisning eller allt, som du behöver för din dag.

När jag slutar min "bönemarsch", känner jag Guds närhet. Jag känner Guds kraft i mitt hjärta. Jag har inte alls slösat bort min tid. Om du inte har någon böneplan, t.ex. denna bönemarsch, irrar du omkring i din bön. Du känner dig osäker. Du kanske inte ens minns, vad du bad om. Du borde bedja effektivt och kraftigt och när du har slutat, vet du, att du har använt din tid på ett rätt sätt inför Gud.

Själv ber jag enligt denna bönemodell tre gånger om dagen, en timme på morgonen, en timme efter lunch och en timme på kvällen. Om du använder denna bönemodell, kommer sannerligen inte din bönetid att vara trist. Du får intresse för din dagliga bön och din koncentrationsförmåga tilltar. Någonting verkligt bra kommer att hända i ditt liv. Därför : bed!

Om du frågar mig, vad jag önskar, att mina sista ord vore före min död, skulle jag svara, att jag skulle säga åt kristna : BED !

Till början

 


Källskrift : "Kokemuksia rukouksesta" / Aika Oy, 1996.
(Vissa avsnitt fritt refererade till svenska av J. Lindell)

Till hemsidan