Teuvo Kopra:

 

KRISTILLINEN TERMINOLOGIA eli OPPISANASTO eli TERMISTÖ

 

 

 

Abbedissa

Nunnaluostarin johtajatar.

 

Abstraktinen

Ajatusperäinen, käsitteellinen, epähavainnollinen, vaikeatajuinen.

 

Adventismi

Uskonsuunta, joka odottaa Kristuksen pikaista paluuta.

 

Adventti

Tuleminen, Kristuksen tulemus; joulunalusviikot.

 

Agapee

Ensimmäisten kristittyjen rakkausateria. Sanaa käytetään UT:ssa ennen kaikkea Jumalan rakkaudesta.

 

Ajatollah = Jumalan merkki.

Islamin erään suunnan hengellinen johtaja.

 

Akkadin kieli

Varsinaisesti assyrian ja babylonian kielten yhteisnimitys.

 

Alba

Messupaita; valkea ehtoolliskaapu.

 

Alfa ja Omega

A ja O, kreikan aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain.

 

Allegoria

Vertauskuvallinen esitys- ja selitystapa, vertauskuva. Allegorinen raamatuntulkinta pyrkii löytämään sanojen ja kuvausten salaisia merkityksiä.

 

Amarna-kirjeet

Lähes 400 savitaulua 14. vuosisadalta eKr. Ne löydettiin v. 1887 Tell el-Amarnan kylästä Egyptistä. Arkisto sisältää mm. kuninkaitten Egyptin faaraolle lähettämiä kirjeitä, jotka antavat hyvän kuvan Palestiinan ja sen naapurimaiden oloista mainittuna aikana.

 

Amuletti

Mukana kannettava, pahalta suojaava taikakalu.

 

Anabaptistit

Uskonpuhdistuksen ajan uskonnollinen liike, joka mm. hylkäsi lapsikasteen ja alkoi käyttää uskovien kastetta.

 

Analogia

Yhdenmukaisuus, vastaavuus, samankaltaisuus.

 

Anglikaaninen kirkko

Englannin valtionkirkko, on Episkopaalinen kirkko. 1500-luvulla muodostunut protestanttinen kirkko.

 

Animismi

Sielu-usko, varsinkin  luonnonkansoilla yleinen usko, jonka mukaan kaikilla olioilla ja esineillä on sielu.

 

Antiikin aika

Kreikan ja Rooman valtakausien aika ja sen ajan kulttuuri, sekä elämänkatsomus.

 

Antikristus

Kristuksen vastustaja, vastakristus.

 

Antipatia

Vastemielisyys.

 

Antisemitismi

Juutalaisvastaisuus, juutalaisviha. Esiintyi jo hellenistisellä ajalla. Nykyään varsinkin arabimaissa.

 

Antropologia

Tiede, joka tutkii ihmistä ruumiillisena olentona, ihmistiede.

 

Apokalypsi

Paljastaminen, ilmestys. Apokalypsi tarkoittaa varsinkin Ilmestyskirjaa, mutta myös muita viimeistä aikaa käsitteleviä kirjoituksia, joihin Raamatusta kuuluu Danielin kirja.

 

Apokalyptinen

Ilmestyskirjallisuutta koskeva, ilmestyksenomainen.

 

Apokryfiset kirjat

"Kätketyt" kirjoitukset, kaanoniin kuulumattomat Raamatulle läheiset kirjoitukset.

 

Apostolisten isien kirjat

Joukko kristillisiä kirjoituksia ensimmäisen vuosisadan lopulta ja toisen vuosisadan alkupuolelta jKr. Näistä mainittakoon: Kleemensin kirje, Ignatiuksen kirjeet, Polykarpuksen kirje filippiläisille, Kahdentoista apostolin oppi, Barnabaan kirje ja Hermaan Paimen.

 

Apoteoosi

Jumalaksi julistaminen; ylistys(laulu).

 

Apotti

Munkkiluostarin johtaja.

 

Askeesi

Kieltäytyminen aineellisista nautinnoista, itsensä kurittaminen.

 

Askeetti

Askeesin harjoittaja.

 

Assyriologi

Assyriologian tutkija.

 

Assyriologia

Muinaisen Assyrian ja Babylonian tutkimus.

 

Astrologia

Astrologia on taito ennustaa tähtien liikkeistä ja asennoista tulevia tapahtumia ja kohtaloita.

 

Astronomia

Tähtitiede.

 

Ateismi

Jumalankielteisyys.

 

Autokraatti

Itsevaltias.

 

Autokratia

Itsevaltius.

 

Autonominen

Itse omat lakinsa säätävä, itsemääräävä, itsenäinen; itsenäisesti säädetty.

 

Bahaismi

Profeetta Bab perusti uskonlahkon Persiassa 1800-luvun keskivaiheilla. Jumala-käsitys on panteistinen, lähtökohtana islamilaisuus. Suuri suvaitsevaisuus muita uskontoja kohtaa.

 

Baptismi

Uskonsuunta, jonka uskovat kannattajat kastetaan upottamalla. Liike syntyi 1600-luvun alussa Englannissa. Se on nykyään laajimmalle levinnyt USA:ssa.

 

Barnabaan kirje

Yksi niistä kirjoista, joita kutsuttiin apostolisten isien kirjoiksi. Kirjoitus on teologinen tutkielma, jolle on tunnusomaista Aleksandriassa tavallisen allegorinen VT:n tulkinta.

 

Basilika

Antiikin ajan oikeus- ja kaupparakennus; alkukristillinen kirkkorakennus.

 

Bulla

Paavin tai keisarin julistuskirja.

 

Darvinismi

Valintaoppi, Ch Darwinin teoria luonnollisesta valinnasta.

 

Deismi

Ajattelutapa, jonka mukaan Jumala on luonut maailman, mutta sitten jättänyt sen oman onnensa nojaan ja luonnonlakien ohjattavaksi. Tämä käsitys vallitsi erityiseti 1700-luvulla.

 

Deisti

Deismin kannattaja

 

Dekaani

Yliopistossa tiedekunnan tai sen osaston puheenjohtaja; eräs hiippakunnan virkamies.

 

Demoni

Alkujaan jumaluus, alempi jumalaolento, myöhemmin paha henki, riivaaja.

 

Despootti

Itsevaltias, hirmuvaltias.

 

Diaspora

Hajaannus, leviäminen; käytetty ennen kaikkea Palestiinan ulkopuolella asuvista juutalaisista.

 

Didahke

"Opetus", "oppi". "Kahdentoista apostolin oppi", kirjoitus 100-luvulta jKr. Se antaa arvokkaita tietoja tuon ajan kristikunnasta. Kirjoitus kuuluu ns. Apostolisten isien kirjoihin.

 

Dogmaattinen

Dokmatiikkaa koskeva, dogmien mukainen, ahdasmielinen.

 

Dogmatiikka

Oppi dogmeista, uskonoppi.

 

Dogmi

Opinkappale, uskonkappale.

 

Dualismi

Näkemys, joka olettaa kaksi alkuperustetta (esim. hyvä / paha, henki / aine), kaksinaisuusoppi.

 

Eettinen

Etiikkaa koskeva, siveellinen, siveysopillinen.

 

Egyptologia

Muinaisen Egyptin kieltä ja kulttuuria tutkiva tiede.

 

Eksegeesi

(Tieteellinen) raamatunselitys, raamatuntulkinta.

 

Ekstaasi

Haltiotila, hurmio.

 

Eliksiiri

Ihmelääke; viisasten kivi.

 

Empaattinen

Toisen tunteisiin eläytyvä.

 

Empatia

Eläytyvä myötätunto, myötäeläminen.

 

Epilogi

Loppusanat, loppunäytös.

 

Episkopaalinen kirkko

Korostaa piispan arvovaltaa. Mm. Anglikaaninen kirkko kuuluu Episkopaaliseen kirkkoon.

 

Epistola

Pitkähkö kirje; Uuden testamentin kirje; (nuhde)saarna.

 

Epitafi

Hautakirjoitus; kirkkoon asetettu vainajan muistotaulu.

 

Eskatologia

Oppi viimeisistä tapahtumista.

 

Essealaiset

Uskonnollinen puolue Palestiinassa Jeesuksen ajalla.

 

Etiikka

Siveysoppi, moraalifilosofia.

 

Etymologia

Sanojen alkuperää ja johtoa käsittelevä kielitieteen osa, sananselitysoppi.

 

Eunukki

Kuohittu haaremin vartija; kuohittu mies yleensä.

 

Eutanasia

Parantumattoman potilaan kuoleman jouduttaminen, armomurha.

 

Evankelinen

Evankeliumin mukainen.

 

Farisealainen

Lakia kirjaimellisesti noudattaneen juutalaispuolueen mukainen; ulkokultainen.

 

Fasismi

1. Maailmansodan jälkeen Italiassa syntynyt väkivaltainen, totalitaristinen liike, jolle oli ominaista mm. kiihkokansallisuus ja puhtaan rodun oppi; myös muualla esiintyvistä samantapaisista liikkeistä käytetty nimitys.

 

Feeniks

Egyptiläistä alkuperää oleva tarulintu.

 

Fundamentalismi

Näkökanta, jonka päätuntomerkkinä on usko Raamattuun Jumalan innoittamana (henkeämänä) ja erehtymättömänä Sanana.

 

Futurologia

Tulevaisuuden tutkimus.

 

Genius

Suojelusenkeli, nero(kkuus).

 

Getto

Juutalaiskortteli.

 

Glooria

Sädekehä; kunnia.

 

Gnostilaisuus

Mystillinen sekauskonto, joka vaikutti varsinkin 100- ja 200-luvulla jKr. Gnostilaiset katsoivat omistavansa korkeamman hengellisen tiedon kuin muut.

 

Haades

Tuonela.

 

Hasidit eli Hasidealaiset

"Hurskaat". Juutalainen uskonlahko, tunnettu mm. Antiokhos Epifaneen ajalta.

 

Hasmonit eli Hasmonilaiset

Makkabit.

 

Hellenismi

Noin 330-30 eKr. vallinnut kreikkalaisen kulttuurin itämaistunut muoto.

 

Hellenisti

Kreikkalaistunut muukalainen, kreikkaa puhuva juutalainen.

 

Helluntaiherätys

Maailman ylivoimaisesti suurin protestanttinen uskonsuunta. Opetuksen pääasiat ovat: Uskoontulo, uskovien kaste, Pyhä Henki ja seurakunta.

 

Hermas

"Hermaan paimenen" kirjoittaja. Teoksen pääaineena on kehotus parannukseen, koska maailman perikato on lähellä.

 

Hermeneutiikka

Tekstintulkintaoppi. (Raamatun) selitysoppi, tulkintatiede, tieteenhaara, joka käsittelee raamatuntulkintamenetelmiä.

 

Homileettinen

Saarnaopillinen.

 

Homiletiikka

Oppi saarnaamisen taidosta, saarnaoppi.

 

Homilia

Raamatun tekstiä seuraava saarna.

 

Hospitsi

Kristillisen järjestön matkustajakoti tai hotelli.

 

Humanismi

Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa esiintynyt kulttuurivirtaus, jolle oli ominaista antiikin ihmisihanteen kunnioitus.

 

Huoneentaulu

Kristityn velvollisuuksia painottava lausekokoelma.

 

Ideologia

Jonkin aatteen mukainen maailmankatsomus; aatemaailma.

 

Idoli

Jumalankuva; palvonnan kohde, ihanne.

 

Ikoni

Kristuksen, Marian tai pyhimyksen kuva. (Ortodokseilla)

 

Inkarnaatio

Ruumiillistuminen, ihmiseksi tuleminen, etenkin Jeesuksen Kristuksen lihaksitulo.

 

Inkvisitio

Vääräoppisia tuominnut katolisen kirkon tuomioistuin; kidutus.

 

Inspiraatio

Innoitus.

 

Intuitio

Välitön tajuaminen, välitön sisäinen käsittäminen, sisäinen näkemys.

 

Islam

Muhammedin perustama uskonto. Hänen oppinsa oli perustettu Koraaniin.

 

Jehovan todistajat

Uskonnollinen liike, joka alkoi USA:ssa 1872 Charles T. Russelin johdolla. Nykyinen nimi on vuodesta 1931. Liike on levinnyt ympäri maailmaa ja sillä on noin 2,5 miljoonaa kannattajaa. Suomessa syntyi Vartiotorni-seura 1910 ja liikkeen jäseniä on toistakymmentä tuhatta. Liikkeessä noudatetaan ankaraa moraalia ja monia kieltoja, mm. asepalvelus, äänestäminen, verensiirto.

 

JHVH

Lausumaton pyhä Jumalan nimi, joka LXX:ssa ja UT:ssa on käännetty sanalla Kyrios.

 

Jooga

Ruumiin hallintaan perustuva intialainen filosofinen järjestelmä.

 

Judaismi

Kristinuskon alkuaikoina juutalaiskristittyjen joukossa esiintynyt suuntaus, joka selitti, että pakanain on pelastuakseen alistuttava Mooseksen lakiin, ympärileikkaukseen jne.

 

Kaanon

Oikeastaan ruokosauva, siitä: mittapuu, ojennus­nuora, säädös, kirkollisessa kielenkäytössä niiden kirjojen kokoelma, jotka tunnustettiin oikeaperäi­siksi ja siten arvollisiksi VT:iin ja UT:iin. Orto­doksisessa jumalanpalveluksessa: Vanhasta tes­tamentista otettu veisu. (kts Muratorin kaanon)

 

Kahdentoista apostolin oppi

kts. Didakhe.

 

Kalifi

Muhammedin seuraajien arvonimi; korkea islamilainen hallitushenkilö.

 

Kalvinilaisuus, kalvinismi

Calvinista nimensä saanut uskonsuuntaus, reformoitu kirkko.

 

Kapituli

kts. Tuomiokapituli.

 

Kappalainen

Kappeliseurakunnan pappi; apulaispappi.

 

Karisma

Olemukseen liittyvä vaikuttavuus (ja kyky saada muut mukaansa); kristityn armolahja, tavallisesti erityisen Pyhän Hengen antaman lahjan nimitys.

 

Karismaattinen

Hengellisiä armolahjoja omistava tai niitä koskeva.

 

Kasukka

Messupaidan ylle puettava messupuku.

 

Katedraali

Tuomiokirkko.

 

Katekeetta

Kristinuskon alkeitten opettaja, varsinkin katekumeenien opettaja.

 

Kateketiikka

Oppi suullisesta opetuksesta, varsinkin kristillisen alkeisopetuksen menetelmistä ja historiasta.

 

Katekismus, Katkismus

Kysymysten ja vastausten muotoon laadittu lyhyt järjestelmällinen esitys kristinuskon pääkohdista, alkeisoppikirja.

 

Katekumeeni

Kristinuskon opetusta saava, varsinkin kasteelle ja seurakunnan jäsenyyteen pyrkivä.

 

Katolinen kirkko

Roomalaiskatolinen kirkko syntyi 1054 tapahtuneen idän ja lännen hajaannuksen jälkeen. Kirkko on kristikunnan suurin yhteisö. Kirkkoa johtaa paavi, joka pitää itseään Pietarin työn jatkajana ja Kristuksen edustajana maan päällä. Kreikkalaiskatolinen kirkko oli ennen eroa myös katolinen kirkko. Kreikkalaiskatolisen kirkon nimi nykyään on Ortodoksinen kirkko.

 

Kerettiläinen

Harhaoppinen.

 

Keskiaika

Euroopan historiassa n. 400-1500, Pohjoismaiden historiassa aika 1000-luvun puolivälistä n. vuoteen 1520.

 

Kirjoitukset

Ensimmäinen osa: Laki. Toinen osa: Profeetat. Viimeinen osa juutalaisten kolmijakoisessa VT:ssa. Se sisältää: Ps, Snl, Job, KV, Ruut, Vv, Srn, Est, Dn, Esra, Neh, 1Ak, 2Ak.

 

Kleemensin kirjeet

Kaksi kirjettä, joista ensimmäisen yksimielinen perimätieto lukee Kleemens Roomalaisen tuotteeksi. Kirje kirjoitettiin luultavasti v. 96 Korinton seurakunnalle tämän sisäisten riitojen vuoksi. Kirjeessä on vanhimmat tiedot Pietarin ja Paavalin kuolemasta. Toinen Kleemensin kirje on ajalta 120-150, ja se on vanhin kokonaisena säilynyt saarna apostolien ajan jälkeiseltä kaudelta.

 

Konfirmaatio

Kasteenliiton uudistus; ensimmäinen ehtoollisellakäynti; kirkolliseen virkaan vahvistaminen.

 

Konkordaatti

Sopimus (valtion ja paavin välinen).

 

Konkordanssi

Teoksen tai tekstin sana- tai asialuettelo; yhdenmukaisuus.

 

Konstantinopoli

Kirkolliskokous v. 381.

 

Konteksti

Tekstiyhteys.

 

Konventikkeli

Pieni hartauskokous, kotiseurat.

 

Konventikkeliplakaatti

Ruotsi-Suomessa v. 1726 julkaistu asetus, joka kielsi konventikkelit. Kumottiin v. 1869.

 

Koraali

Virsisävelmä, kirkkolaulu.

 

Koraani

Muhamettilaisten pyhä kirja.

 

Kosmopoliitti

Maailmankansalainen.

 

Kosmopoliittinen

Yleismaailmallinen.

 

Kreikkalaiskatolinen kirkko

Ortodoksisen kirkon entinen nimi.

 

Kristillinen tiede

Kristillinen tiede kieltää Jumalan kolminaisuuden eikä usko persoonalliseen Jumalaan. Se kieltää Jeesuksen jumaluuden. Pyhä Henki on sama kuin Kristillinen tiede. Sovitus kielletään. Ei ole tuomiopäivää. Synti on mielikuvitusta. Samoin sairaudet, kuolema ja helvetti. Jos ihminen voisi vapautua synnin, sairauden ja kuoleman pakkomielteestä, hän eläisi aina terveenä.

 

Kristologia

Oppi Kristuksen persoonasta ja työstä.

 

Kronologia

Ajanlasku.

 

Kronologinen

Aikajärjestystä noudattava, ajanlaskua koskeva.

 

Krusifiksi

Ristiinnaulitun Kristuksen (veistos)kuva.

 

Kultti

Uskonnolliset menot, jumalanpalvelusmenot, palvonta.

 

Kveekkarit

1600-luvulla Englannissa syntynyt uskonlahko. (Engl. quakers = vapisijat)

 

Kyrios

"Hallitsija", "Herra". LXX:ssa käännös Jumalan nimestä JHVH, UT:n alkutekstissä Kristuksen nimenä.

 

Laki

Raamatun kielenkäytössä Mooseksen laki. Juutalaisen jaon mukaan laki on ensimmäinen VT:n kolmesta pääosasta. Se käsittää viisi Mooseksen kirjaa. (2. osa: Profeetat. 3. osa: Kirjoitukset)

 

Lapsus

Puheessa tai kirjoituksessa sattunut pikkuvirhe.

 

Litania

Tavallisesti laulaen esitettävä kirkkorukous; yksitoikkoinen loru.

 

Liturgi

Alttaripalveluksen suorittaja.

 

Liturgia

Kirkollisen jumalanpalveluksen kaavamainen osa, vastakohtana saarna.

 

Logos

Sana.

 

LXX

Septuaginta.

 

Maaginen

Taikuuteen kuuluva, taikavoimainen.

 

Madonna

Neitsyt Maria; Neitsyt Marian kuva.

 

Magia

Taikuus, keinot, joilla ihminen yrittää hallita luonnon- ja kohtalonvoimia. Magiaa esiintyy kaikissa kulttuureissa. Valkoinen magia = ennustaminen. Musta magia = noituus, jolla esim. yritetään vahingoittaa jotakuta.

 

Majuskeli

Iso kirjain, vastakohtana minuskeli.

 

Majuskelikäsikirjoitus

Isoin kirjaimin kirjoitettu käsikirjoitus.

 

Makkabit eli Makkabilaiset

Juutalainen pappissuku, joka taisteli Israelin vapauden puolesta ja tuli sen johtajaksi. (167-63 eKr)

 

Marttyyri

Uskonsa tähden kuolemaan mennyt veritodistaja; vakaumuksensa tähden kärsimään joutuva henkilö.

 

Masoreetit

Varhaisella keskiajalla vaikuttaneita juutalaisia oppineita.

 

Materialismi

Näkemys, joka katsoo vain aineen todelliseksi ja kaiken muun siitä johtuvaksi.

 

Mausoleumi

Hautarakennus.

 

Meditaatio

Mietiskely.

 

Meedio

Spiritistisen käsityksen mukaan henkilö, joka on yhteydessä henkimaailmaan.

 

Memra

Sana.

 

Meesan kivi

Mooabin kuninkaan Meesan Israelin vastaisen voitollisen kapinan muistoksi pystytetty kivi.

 

Messu

Marttyyrikirkon tai katolisen kirkon jumalanpalvelus; osa liturgiasta; messujumalanpalvelukseen sävelletty musiikkiteos.

 

Messu-uhri

Katolisen kirkon käsityksen mukaan Kristuksen sovitusuhrin veretön toistuminen ehtoollisessa.

 

Metafysiikka

Oppi siitä, mikä on fysiikan takana tai tuolla puolen; sen tutkiminen, mikä on aistimaailman ulkopuolella, oppi kaiken pohjimmaisista perusteista.

 

Metodismi

1700-luvulla Englannin kirkossa syntynyt herätysliike. Perustajat olivat John Wesley ja George Whitefield.

 

Metropoliitta

Roomalaiskatolisessa kirkossa: arkkipiispa; ortodoksisessa ja muissa itämaan kirkoissa: arkkipiispaa korkeampi kirkollinen virkamies.

 

Midras

"Tulkinta", "selitys". Jeesuksen ajan juutalaisuudessa sana tarkoitti VT:n tulkintaa, sen jälkeen sitä on käytetty niiden kirjojen nimenä, jotka sisältävät juutalaisten kirjanoppineitten selityksiä VT:n teksteistä.

 

Militarismi

Sotilasvalta; sotilaallisten näkökohtien liiallinen korostaminen.

 

Minareetti

Moskeijan torni.

 

Minuskeli

Pieni kirjain, vastakohtana majuskeli.

 

Minuskelikäsikirjoiutus.

Ainoastaan pienin kirjaimin kirjoitettu käsikirjoitus.

 

Misna

"Kertaus". Talmudin vanhempi pääosa sisältää n.v. 200 jKr. muistiin merkityn suullisen lakiperinteen.

 

Monarkia

Yksinvalta.

 

Monoteismi

Yksijumalaisuus, uskonto, joka tunnustaa vain yhden Jumalan.

 

Montanolaisuus

100-luvun puolivälissä Vähässä-Aasiassa syntynyt kristillinen liike (perustajana Montanus), joka painotti hengellisiä armolahjoja, profetiaa jne, sekä odotti Kristusta pian palaavaksi. Motanolaisille oli tunnusomaista ankarat elämäntavat ja parannuksenteko. Mm. kirkkoisä Tertullianus liittyi tähän suuntaan.

 

Moraalilaki

Siveyslaki, se osa Mooseksen lakia, joka koskee siveellistä elämää, seremonialain vastakohta.

 

Moralismi

Moraalin ylikorostaminen; myös näkemys, joka tunnustaa velvoittavan siveyslain.

 

Mormoonit

Pohjoisamerikkalainen uskonlahko, joka perustettiin v. 1830. Nykyään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Hyväksyi moniaviosuuden, nykyään kielletty. Oppi kaukana Raamatusta. (Joseph Smithin julkaiseman Mormonin kirjan mukaan.)

 

Moskeija

Muhametinuskoisten pyhäkkö.

 

Mulatti

Valkoihoisen ja neekerin jälkeläinen.

 

Muratorin kaanon

Vanhin säilynyt UT:n kirjojen luettelo. Kirjoitettu latinaksi luultavasti 700-luvulla. Sen mukaan UT:n kaanonista n.v. 200 vaiheilla puuttui vielä Hebrealaiskirje, Pietarin kirjeet, 3. Johanneksen kirje ja Jaakobin kirje. Luettelon löysi v. 1740 italialainen historian tutkija L.A. Muratori.

 

Mysteeri, mysteerio

Salaperäinen asia, arvoitus; vars. antiikin oloista: salaperäinen uskonnollinen toimitus; keskiajan oloista: hengellinen näytelmä.

 

Mystiikka

Käsitys, jonka mukaan todellisuuden sisin olemus voidaan ymmärtää vain sisäisen näkemisen eli intuition kautta. Uususkonnollinen pyrkimys saavuttaa askeesilla ja sisäänpäinkääntymisellä läheinen yhteys jumaluuteen. Esiintyy monissa uskonnoissa, varsinkin Intiassa, missä mystiikka liittyy läheisesti joogaoppeihin.

 

Mystinen

Mystiikkaan kuuluva; salaperäinen, arvoituksellinen, hämärä.

 

Mytologia

Jumalaistarusto; jumalaistaruston tutkimus, taruoppi.

 

Myytti

Jumalaistaru, uskonnollinen satu, kultilliseen toimintaan liittyvä tai sen perustana oleva kertomus; myös yleisessä merkityksessä satu, taru.

 

Narsismi

Itsensä ihailu, itseensä rakastuminen.

 

Nektari

Jumalten juoma kreikkalaisessa tarustossa; (kuv.) elinvoimaa antava juoma.

 

Nirvana

Buddhalaisuuden korkein aste; (kuv.) staattinen onnen ja levon tila.

 

Nokturni

Katoliseen yöjumalanpalvelukseen kuuluva laulu; yötunnelmainen (piano)sävellys(laji).

 

Nostalgia

Koti-ikävä, (menneen) kaipuu.

 

Noviisi

Munkki- tai nunnakokelas, yl. vasta-alkaja.

 

Okkultismi

Usko salaperäisiin, kätkettyihin voimiin tai yliluonnollisiin ilmiöihin, salatiede; salaoppien harjoittaminen. Okkultismia ovat mm. Astrologia, Kristillinen tiede, Magia, Spiritismi, Teosofia, monet idän uskonnot.

 

Ontologia

Oppi olevaisesta.

 

Oodi

Haltioitunut runo.

 

Oraakkeli

Jumalallinen ennustus (tai vastaus), sen antamispaikka, sitä välittävä henkilö.

 

Ortodoksi

Ortodoksisen kirkon jäsen, puhdasoppinen henkilö.

 

Ortodoksia

Oikea- tai puhdasoppisuus. Puhutaan esim. 1600-luvun luterilaisesta ortodoksiasta.

 

Ortodoksinen kirkko

Entinen nimi: Kreikkalaiskatolinen kirkko. Itämaisen kirkon nimi katolisen kirkon jakaannuttua kahtia v. 1054. Puhutaan mm. kreikkalaisortodoksisesta ja venäläis-ortodoksisesta kirkosta.

 

Paimenkirjeet

Paavalin kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle. Myöhemmin: Vastanimitetyn piispan kiertokirje papistolle.

 

Paleoliittinen

Kivikauden vanhempi eli hiomattoman kiven kausi, n.v. 20.000-8.000 eKr.

 

Panoraama

Yleisnäkymä korkealta paikalta; tällaista esittävä maalaus.

 

Panteismi

Näkemys, joka samastaa Jumalan ja maailmankaikkeuden; eli oppi, jonka mukaan Jumala sisältyy maailmankaikkeuteen; Kaikkijumalaisuus.

 

Paradoksi

Näennäisesti järjen vastainen väite, näennäinen ristiriita tai mahdottomuus.

 

Parafraasi

Tekstin esittäminen toisin sanoin, usein laajentaen ja selventäen.

 

Pasifismi

Rauhanliike, rauhanaate.

 

Passio

Kristuksen kärsimyshistorian kuvaus, vars. sävellys.

 

Pastoraatti

Kirkkoherranvirka; kirkkoherrakunta.

 

Pastori

Evankelinen pappi, vars. sellainen, joka ei ole kirkkoherrana t. sitä ylemmässä asemassa. Pastori = Paimen (lat).

 

Patriarkka

Israelin kansan esi-isien kunnianimi; johtava piispa (vars. kreikkalaiskatol.); johtava piispa; kunnianarvoisa vanhus.

 

Pentateukki

"Viisi kirjakääröä", viiden Mooseksen kirjan kreikkalaisperäinen nimi. (kts Toora)

 

Perverssi

Luonnonvastainen, luonnoton; harhaviettinen.

 

Pietismi

1600- ja 1700-luvulla Saksassa syntynyt uskonnollinen liike; herännäisyys. Syntyi luterilaisessa kirkossa. Korosti hurskaan elämän tärkeyttä. Syntyi kuolleen puhdasoppisuuden vastavaikutuksena. Sen perustaja Philipp Jakob Spener julkaisi 1675 uraauurtavan kirjansa "Pia desideria" (Hurskaita toiveita)

 

Pneumaattinen

Hengellinen, henkinen.

 

Pogromi

Juutalaisvainot, juutalaisiin kohdistunut joukkoväkivalta, erityisesti Venäjällä ja Puolassa.

 

Polyteismi

Monijumalaisuus, usko moneen jumalaan.

 

Postilla

Saarnakokoelma kotihartautta ja yksityistä hartaudenharjoitusta varten.

 

Prelaatti

Korkea-arvoinen katolisen kirkon virkamies; yl. mahtava pappismies.

 

Presbyteeri

Alkukirkossa seurakunnan johtaja, "vanhin".

 

Presbyteerinen

Reformoidun kirkon hallitusjärjestelmästä, jossa papit ja maallikot ovat samanarvoisia.

 

Primus inter pares

Ensimmäinen vertaistensa joukossa.

 

Profaani

Epäpyhä, maallinen.

 

Profeetat

VT:n toisen osan nimi kolmiosaisessa juutalaisessa VT:ssa. Käsittää seuraavat kirjeet: Joos, Tuom, Sm, Kn, Js, Jr, Hs, ja pienten profeettain kirjat (Hooseasta Malakiaan). (1. osa: Laki, 3. osa: Kirjoitukset.)

 

Prokuraattori

Käskynhaltija, eli maaherra, joka hoiti roomalaista provinssia.

 

Proletaari

Köyhälistöön kuuluva henkilö, työväenluokan jäsen.

 

Prologi

Esipuhe.

 

Proselyytti

Käännynnäinen.

 

Protestantit (lat)

Alun perin vuoden 1529 Speierin valtiopäivien evankeliset säädyt, jotka protestoivat uskonpuhdistuksen estämispyrkimyksiä vastaan. Myöhemmin yhteisnimitys, joka tarkoittaa uskonpuhdistuksessa syntyneiden luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen kannattajia.

 

Protestanttinen

Uskonpuhdistuksen pohjalta syntyneiden kirkkojen opin mukainen.

 

Provinssi

Maakunta, piirikunta.

 

Puritaani

Kirkon täydellistä puhdistamista vaativa anglikaanisen kirkon jäsen; ankaran siveellinen henkilö.

 

Puritaanit

Englantilaisia protestantteja 1500- ja 1600-luvulla. He tahtoivat puhdistaa episkopaalisen kirkon katolisista piirteistä.

 

Rabbismi

Raamatun ajan jälkeinen farisealaisuus; ohjeellinen juutalaisuuden nimitys vuoden 90 jälkeen.

 

Rasismi

Rotusyrjintä.

 

Rasisti

Rotukiihkoilija.

 

Referaatti

Selostus (esim. teoksesta t. kokouksesta)

 

Reformaatio

Uudistaminen; uskonpuhdistus.

 

Reformoitu

Ei-luterilainen protestantti, (pääasiassa kalvinilainen)

 

Renesanssi

1300-luvulla Italiassa syntynyt virtaus, joka pyrki herättämään antiikin uudelleen eloon; elpyminen.

 

Requiem, rekviemi

Sielumessusävellys.

 

Retorinen

Puhetaidollinen, korkealentoinen, korusanainen.

 

Riitti

Palvontamenot; uskonnollinen seremonia.

 

Rituaali

(Varsinkin jumalanpalvelus)menojen vakiintunut järjestys.

 

Saatananpalvonta

Avoimesti palvellaan saatanaa.

 

Sabbat

Tutkielma Misnassa.

 

Sakaristo, sakasti

Kirkkorakennuksessa oleva huone, jota käytetään säilytys-, pappien pukeutumis- ym. huoneena.

 

Sakraali(nen)

Uskontoa, uskonnollisia menoja koskeva.

 

Sakramentalismi

Sakramenttien merkityksen voimakas korostaminen.

 

Sakramentti

Pyhä toimitus, jossa Jumalan armon osoitukseksi käytetään ulkonaisia välineitä. Mm. kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, rippi, viimeinen voitelu, pappisvihkimys ja avioliitto.

 

Sanhedrin

Hebrealainen muoto kreikkalaisesta sanasta synedrion, joka tarkoittaa juutalaisten suurta neuvostoa. Siihen kuului 71 jäsentä, joiden syntyperä oli tunnetusti puhtaasti juutalainen.

 

Sarkastinen

Purevan ivallinen.

 

Sarkofagi

Kivinen ruumisarkku.

 

Shamanismi

Alkukantainen uskonto, jossa shamaanin toiminnalla on keskeinen sija.

 

Shekina

Jumalallinen läsnäolo.

 

Selootit

"Kiivailijat". Kansallisvallankumouksellinen puolue juutalaisuudessa.

 

Semitismi

Juutalaisuus. (Nooan pojan Seemin mukaan)

 

Septuaginta (LXX)

"Seitsemänkymmenen käännös". Ensimmäinen VT:n kreikannos. Suoritettiin 200- ja 100-luvulla eKr. Tarkoitettu lähinnä Egyptin kreikkaa puhuville juutalaisille. 70 oppinutta suoritti käännöstyön.

 

Seremonialaki

Se osa Mooseksen lakia, joka koskee uhreja ja muita esikuvallisia toimituksia erotuksena siveyslaista.

 

Sibylla

Antiikin ajan tietäjänainen, yl. naisennustaja.

 

Siionismi

Juutalainen kansallisliike, jonka päämääränä on ollut juutalaisvaltion perustaminen Palestiinaan.

 

Simonia

Kirkollisen vihkimyksen ja sitä seuraavan viran antaminen t. saaminen rahan t. suhteiden vuoksi. (Apt mainitun Simon-taikurin mukaan)

 

Skeptikko

Epäilijä.

 

Sodomia

Eläimiin sekaantuminen.

 

Sovinismi

Kansalliskiihko, yltiöisänmaallisuus; naisliikkeen vastustama miehisten arvojen mukainen elämänkatsomus ja elämänasenne.

 

Sovinisti

Kansalliskiihkoilija; naisliikkeen tavotteisiin ymmärtämättömästi tai kielteisesti suhtautuva henkilö.

 

Sovintokirja

Luterilaisten tunnustuskirjojen täydellinen kokoelma.

 

Spiritismi

Käsitys, jonka mukaan vainajien henkiin on saatavissa sellainen yhteys, että heiltä voidaan saada sanomia ja niitä heille toimittaa. Henkilöitä, joilla uskotaan olevan erityinen kyky saada yhteyksiä henkimaailmoihin, kutsutaan Meedioiksi.

 

Spiritualismi

Filosofinen katsomus, jonka mukaan kaikki on sisäiseltä olemukseltaan henkeä; teologiassa käsitys, että yksilön välitön yhteys Jumalaan on kirkkoa ja Raamattua tärkeämpi; joskus spiritismi.

 

Sumerilaiset eli Sumerit

Babyloniassa ennen seemiläisiä elänyt sivistyskansa.

 

Symboli

Merkki, tunnusmerkki, tunnuskuva, vertauskuva; uskontunnustus.

 

Synodi

Kirkolliskokous.

 

Synoptikot

Kolme ensimmäistä evankeliumia, joita voidaan tutkia ja opiskella rinnan, koska ne kuvailevat Jeesuksen elämää ja toimintaa samalla tavalla.

 

Synteesi

Erilaisten ainesten yhdistäminen, yhdistelmä.

 

Systemaattinen teologia

Teologinen tiede, joka pyrkii esittämään järjestelmällisen yhteenvedon kristillisestä opista ja elämästä.

 

Tabernaakkeli

Ilmestysmaja; ehtoollisleivän säilytyskaappi katolisessa kirkossa; eräiden uskontokuntien temppeli.

 

Tabu

Kielletty esine tai asia; jokin, jota ei saa koskea tai mainita.

 

Talmud

"Oppiminen", "opetus". Kokoelma juutalaisten rabbiinien opetuksia. Sen osat ovat Misna ja Gemara tai halaka ja haggada.

 

Taolaisuus, taoismi

Kiinalainen filosofia ja uskonto.

 

Targum

"Tulkki". Targumit ovat selityksin ja lisäyksin varustettuja hepreasta arameaksi käännettyjä VT:n kirjoituksia.

 

Teismi

Ajatussuunta, joka korostaa jumaluuden persoonallisuutta ja erillisyyttä maailmankaikkeudesta. Usko persoonalliseen Jumalaan maailman Luojana ja ylläpitäjänä.

 

Teknokratia

Oppi tekniikan ja teknikkojen johtoasemasta yhteiskunnassa.

 

Teo-

Jumalaa koskeva, jumaluus-

 

Teokratia

Valtiomuoto, jossa jumaluus hallitsee. Jumalanvalta, jumalanvaltio, ennen kaikkea Israel Jumalan valitsemana ja ohjaamana kansana.

 

Teologia

Jumaluusoppi.

 

Teosofia

=  Jumalallinen viisaus. Oppi, jonka mukaan ihminen mietiskelyn ja siveellisen puhdistumisen avulla tulee tietoiseksi omasta olemuksestaan, saavuttaa yhteyden jumaluuteen ja tämän kautta saavuttaa tietoa aistihavaintojen toisella puolella olevista asioita.

 

Terminologia

Oppisanasto, termistö.

 

Toora

Opetus, oppi, laki.

 

Totalitarismi

Valtiojärjestelmä, jossa jokin puolue t. suunta hallitsee diktatorisesti.

 

Traditio

Perinne, perimätieto; perinnäistapa, perinnäissääntö.

 

Transsendenssi

Aistimaailman ulkopuolisuus; jumaluuden olemassaolo maailmasta erillisenä.

 

Transsi

Esim. meedion hypnoottisluonteinen tila; uskonnollinen hurmostila.

 

Transvestiitti

Ihminen, joka mielellään esiintyy toista sukupuolta olevana mm. käyttämällä toisen sukupuolen vaatteita.

 

Tsasouna

Kreikkalaiskatolinen kyläkappeli.

 

Tuomiokapituli

Hiippakunnan hallintovirasto.

 

Uusi aika

1500-luvun alusta nykyaikaan ulottuva aikakausi maailmanhistoriassa.

 

Vapaakirkko

Valtiosta riippumaton kirkkokunta. Suomessa toimii myös vapaakirkollinen herätysliike, perustettu 1878. Suomen Vapaakirkko rekisteröitiin 1923. Siihen kuuluu yli 10.000 jäsentä ja seurakuntia on lähes 100. Liike korostaa henkilökohtaisen uskonratkaisun merkitystä.

 

Varhaiskristillinen kirkko

Kirkon historian vaihe n. 150-600.

 

Varhaiskristillinen taide

Kristillinen taide- ja arkkitehtuuri Rooman valtakunnassa ja sen vaikutusalueella n. 200-500 jKr. Muovasi antiikin aiheita kristillisiin tarkoituksiin.

 

Vesper

Iltamessu; iltajumalanpalvelus; tällaista varten sävelletty musiikki.

 

Vigilia

Yöjumalanpalvelus. (Kirkkojuhlien aattoyönä pidetty)

 

Vulgata

Versio Vulgata, yleinen Raamatun käännös. Latinalainen kirkkoraamattu, kirkkoisä Hieronymuksen kääntämä.

 

 

teuvo.kopra@iki.fi